05.09.2019, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.9 2019/2020 zo dňa 6.9.2019

05.09.2019, Jozef Pavlík
Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.9 2019/2020 zo dňa 6.9.2019
image

SEKRETARIÁT

Výzva na predkladanie žiadostí

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/section/3734

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Schvaľuje zmenu:

S6A

5. kolo 

FK Kozmos – FK RECA 22.9. o 13:30 (HP Mladá Garda Bratislava). FK Kozmos bude do mesačnej zbernej faktúry zahnutý poplatok 30,-€ v zmysle RS ObFZ Bratislava mesto čl.3.4. 

Upozorňuje:

Všetky kluby súťaže S5A na dodržiavanie ustanovenia RS ObFZ Bratislava mesto bod 2.1 písm. a) – domáci klub je povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s originálnou zvukovou stopou, vykonaného z pozície min. 2 m nad úrovňou stredovej čiary. Záznam musí byť vyhotovený videokamerou s obsluhou (filmovou kamerou – nie GoPro kamerou) upevnenou na statíve. Záznam musí zachytávať hru, prípade mimoriadne udalosti a musí byť vykonaný až do úplného odchodu hráčov, rozhodcov a členov realizačných tímov z hracej plochy do útrob štadióna. Tento spôsob záznamu musí byť vykonaný ako v polčasovej prestávke, tak aj po skončení stretnutia. V prípade nedodržania termínu nahratia videozáznamu alebo nahratia nekorektného videozáznamu bude FK odstúpený na DK.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Schvaľuje dohodu:

SZM A 

2. kolo 

OFK Dunajská Lužná – FK Scorpions Bratislava dňa 22.09.2019 o 10,00 hod. ihr. Dunajská Lužná.

SZM B 

3. kolo 

FK Družstevník Blatné – MŠK Iskra Petržalka dňa 08.09.2019 o 09,30 hod. ihr. Blatné.

MZM A 

1. kolo 

TJ Malinovo – FKM Devínska Nová Ves dňa 02.10.2019 o 18,00 hod. ihr. Malinovo (oprava ÚS č. 8).

8. kolo 

OŠK Chorvátsky Grob – MŠK Iskra Petržalka „A“ dňa 19.10.2019 o 11,00 hod. ihr. Chorvátsky Grob.

MZM B 

1. kolo 

TJ Čunovo – OFK Dunajská Lužná dňa 09.09.2019 o 17,30 hod. ihr. Čunovo.

14. kolo 

OFK Dunajská Lužná – TJ Čunovo dňa 14.03.2020 o 10,00 hod. ihr. Dunajská Lužná.

Oznamuje:

Zmena hracieho času domácich stretnutí mužstva MŠK Iskra Petržalka „A“ v súťaži MZM A. Nový čas stretnutí je Sobota 10,00 hod.

Zmena hracieho času domácich stretnutí mužstva MŠK Iskra Petržalka „B“ v súťaži MZM B. Nový čas stretnutí je Sobota 15,00 hod..

Zmena hracieho dňa, času a miesta domácich stretnutí mužstva MŠK Senec „B“ v súťaži MZM B. Nový deň, čas a miesto stretnutí je Sobota 9,00 hod. ihr. Montostroj Senec – umelá tráva (SOŠ Kysucká).

KOMISIA ROZHODCOV:

Oznamy:

Berie na vedomie pochvalu ŠKO Miloslavov z a výkon rozhodcov (I . Harajbič, M. Volek, A. Vargová ) v stretnutí S5A, 4.kolo Miloslavov - Malinovo.

Upozorňuje rozhodcov a delegátov na povinnosť dostaviť sa na stretnutia S5A a S6A vo vhodnom spoločenskom oblečení (košeľa alebo polokošeľa, dlhé nohavice, topánky).

Nariaďuje rozhodcom v spolupráci s AR1 (ak sú delegovaní) pred stretnutím skontrolovať členov realizačného tímu na lavičkách náhradníkov. Osoby, ktoré nebudú uvedené v zápise o stretnutí ako náhradníci alebo členovia realizačného tímu musia byť z lavičky náhradníkov pred stretnutím vykázaní

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

BOČÁK J.

nedostatočný popis udeleného OT, skutočnosti uvedené v poznámke patria do záznam R (S5A Iskra- Inter)

SIDENKO O.

nedostatočný popis udelených OT (S5A Igram- Krasňany)

IHNACIK D.- 

popis udelených OT (S6A Bernolákovo- NMŠK)

KOŠTRNA L.

nedostatočný popis udelených OT (S6A Hamuliakovo- Dragons+ S6A Čataj- Reca)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U. č. 15: Marek Weber 1142525 (FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A) vylúčený za surovú hru, kopnutie súpera nadmernou silou kolíkmi do lýtka v súboji o loptu, podľa 45/ DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 2.09.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U. č. 16: Jozef Duducz 1068522  (FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A) , od 2.09.2019. 

U. č. 17: Oliver Hencz 1218612  (ŠK Krasňany BA, S5A) , od 1.09.2019. 

U. č. 18: Peter Bačík 1241636  (MŠK Iskra Petržalka, S5A) , od 1.09.2019. 

U. č. 19: Peter Peťko 1324222  (FK Reca, S6A) , od 2.09.2019. 

U. č. 20: Xhuljan Shabani 1414619  (NMŠK 1922 BA, S6A) , od 1.09.2019. 

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U. č. 21: FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A. Berie na vedomie vyjadrenie klubu k U.č. 11  za HNS člena US p. Kociana po stretnutí 2. kola s OŠK Chorvátsky Grob, podľa čl.48/1c DP ukladá klubu DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 48/4 a 12 DP.   

U. č. 22: Miroslav Kocian, člen US FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A. Berie na vedomie stanovisko klubu k p. Kocianovi a za HNS po stretnutí k rozhodcovi stretnutia 2. kola s OŠK Chorvátsky Grob, podľa čl.48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, do priestorov extra sedenia alebo do iných určených priestorov štadióna, podľa čl. 48/2b a čl. 19/2 DP, od 29.08.2019.

U. č. 23: ŠK Igram, S5A. Berie na vedomie vyjadrenie klubu k U.č.12 a ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 48/4 a 12 DP.   

U. č. 24: Michal Moravec 1195099 (ŠK Igram, S5A). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U.č. 13 a za HNS (vulgárny výrok voči delegovaným osobám a za neoprávnené zdržiavanie v TZ) , podľa čl.48/1c ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 25.08.2019. 

U. č. 25: Martin Vörös 1083117 (FK Reca, S6A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.202 a žiadosť zamieta

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ BA-mesto, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 222x