29.08.2019, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.8 2019/2020 zo dňa 30.8.2019

29.08.2019, Jozef Pavlík
Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.8 2019/2020 zo dňa 30.8.2019
image

SEKRETARIÁT

Upozorňuje

o aktuálnom nastavení systému v súlade so všetkými legislatívnymi požiadavkami pre športových odborníkov:
Kedy je profil športového odborníka aktivny?
Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny
Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny
Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny
Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny
Agent -  člensky poplatok = Aktívny
Rozhodcov a delegátov bez platného preukazu nebude možné uviesť do zápisu o stretnutí.

Výzva na predkladanie žiadostí

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/section/3734

Link na aktuálnu verziu Pravidiel futbalu (platných od 1.6.2019) a na Zmeny

Pravidiel futbalu 2019/2020 : https://www.futbalsfz.sk/legislativa-pravidla-hry

Oprava v RS čl. 4.2 Náležitosti delegovaných osôb - tabuľka odmien (str.65): SZM - Asistent rozhodcu: Odmena - 3,-, Ostatné náhrady - 12,-

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Oznamuje:

FK nemusia mať na stretnutí plastové RP, neodovzdávajú ich do kabíny rozhodcov. Každý hráč však musí mať schválený a platný RP v ISSF s aktuálnou fotografiou, nie staršou ako dva roky. Konfrontácia hráčov sa vykonáva podľa súpisky zo zápasu, kde sú fotografie, dátumy narodenia a registračné čísla hráčov. 

KOMISIA MLÁDEŽE:

Schvaľuje dohodu:

SZM A 

1. kolo 

FK Vajnory – OFK Dunajská Lužná dňa 25.09.2019 o 17,00 hod. ihr. Vajnory.

3. kolo 

TJ Slovan Ivanka pri Dunaji – NMŠK 1922 Bratislava odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 3. kolo na ihrisku v NMŠK 08.09. o 10,30 hod. a 14. kolo 02.09.2020 o 17,30 hod. v Ivanke pri Dunaji. TJ Slovan Ivanka pri Dunaji bude do mesačnej zbernej faktúry pripočítaný poplatok 20,- € v zmysle bodu 3.4 RS ObFZ Bratislava mesto.

12. kolo 

OFK Dunajská Lužná – FK Vajnory dňa 02.10.2019 o 18,00 hod. ihr. Dunajská Lužná.

SZM B 

1. kolo 

MŠK Iskra Petržalka – FA Lafrancovi FTVŠ UK dňa 29.08.2019 o 10,30 hod. ihr. MŠK Iskra Petržalka.

FK Lamač Bratislava – ŠK Kaplná dňa 11.09.2019 o 17,00 hod. ihr. Lamač.

FK Družstevník Blatné – FC Ružinov Bratislava dňa 02.09.2019 o 17,00 hod. ihr. Blatné.

MZM A 

1. kolo 

FKM Devínska Nová Ves – TJ Malinovo 2.10. o 18,00 hod.

FKM Devínska Nová Ves bude do mesačnej zbernej faktúry pripočítaný poplatok 30,- € v zmysle bodu 3.4 RS ObFZ Bratislava mesto.

MZM B 

2. kolo 

ŠK Nová Dedinka – SDM Domino Petržalka odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 2. kolo na ihrisku v Petržalke-Mamateyova 07.09. o 09,00 hod. a 15. kolo 22.03.2020 v Novej Dedinke. SDM Domino Petržalka bude do mesačnej zbernej faktúry pripočítaný poplatok 20,- € v zmysle bodu 3.4 RS ObFZ Bratislava mesto.

Nariaďuje:

MZM A 

12. kolo 

ŠK Tomášov - FK Mariathal Bratislava dňa 19.09.2019 o 16,00 hod. ihr. Tomášov z dôvodu kolízie.

Oznamuje:

Zmena hracieho dňa, času a miesta domácich stretnutí mužstva MŠK Senec „B“ v súťaži MZM B. Nový deň, čas a miesto stretnutí je Sobota 9,00 hod. ihr. Montostroj Senec – umelá tráva (SOŠ Kysucká).

KOMISIA ROZHODCOV:

Oznamy:

Upozorňuje rozhodcov a delegátov na povinnosť dostaviť sa na stretnutia S5A a S6A vo vhodnom spoločenskom oblečení (košeľa alebo polokošeľa, dlhé nohavice, topánky). Nariaďuje rozhodcom v spolupráci s AR1 (ak sú delegovaní) pred stretnutím skontrolovať členov realizačného tímu na lavičkách náhradníkov. Osoby, ktoré nebudú uvedené v zápise o stretnutí ako náhradníci alebo členovia realizačného tímu musia byť z lavičky náhradníkov pred stretnutím vykázaní .

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

CHALKA I.

nedostatočný popis udeleného OT, neuvedený dôvod zmeny nominácie H po stretnutí (S5A Krasňany- Iskra)

MALOVEC Ri.

neuvedený dôvod zmeny nominácie D po stretnutí (S5A Chorv. Grob- Jarovce)

IHNACIK D.

nedostatočný popis udeleného OT; do kolónky zranení hráči patrí diagnóza, vyjadrenie sa píše do záznamu R (S6A Vrakuňa- Hamuliakovo)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 9: Miroslav Lapšanský 1189961 (MKF Slovan Záhorská Bystrica Iskra, S5A) vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres pred PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 25.08.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U. č. 10: OŠK Chorvátsky Grob, S5A. Berie na vedomie vyjadrenie zástupcu klubu p. Mareka Beloviča k U.č.8 a disciplinárne konanie voči klubu zastavuje.

U. č. 11: FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A. Zástupca klubu požiadal o predlženie termínu na splnenie si povinnosti uvedenej v U.č.7. Predbežným ochranným opatrením ukladá zákaz vykonávania funkcie člena US p. Kociánovi do vyriešenia prípadu. Zároveň žiada klub, na základe odstúpenia ŠTK o písomné vyjadrenie sa k nečinnosti zdravotníka, počas stretnutia v 78 minúte a k nefungovaniu internetového pripojenia – nedal sa vytlačiť ZoS, súpisky družstiev a uzatvoriť zápis po stretnutí, v termíne do 3.9.2019.

U. č. 12: ŠK Igram, S5A. Na základe ZoS a SD začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS- vykázanie z technickej zóny (TZ) Michala Moravca, ktorý nebol uvedený v ZoS a bol prítomný v TZ počas stretnutia 3. kola TJ Malinovo – ŠK Igram, odohraného dňa 25.8.2019 v termíne do 3.9.2019

U. č. 13: Michal Moravec 1195099 (ŠK Igram, S5A) Predbežným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu za vykázanie z TZ, kde Michal Moravec nebol oprávnený sa zdržiavať. Žiada menovaného o písomné stanovisko v termíne do 3.9.2019.

U. č. 14: FK The Dragons, S6A. Berie na vedomie žiadosť prostredníctvom ISSF na zmenu delegácie rozhodcu Martina Abrmana a oznamuje klubu, že vetovanie rozhodcu s odôvodnením treba adresovať na komisiu rozhodcov.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ BA-mesto, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 293x