Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.41 zo dňa 29.6.2018
28.06.2018, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.41 zo dňa 29.6.2018

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.41 zo dňa 29.6.2018

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Zaradenie družstiev do súťaží podlieha schváleniu Výkonným výborom ObFZ Bratislava - mesto.

Začiatok súťaže S5A v súťažnom ročníku 2018/19 je stanovený na 11. - 12. augusta 2018, počet družstiev 14.

Začiatok súťaže S6A v súťažnom ročníku 2018/19 bude stanovený neskôr, na základe počtu prihlásených družstiev.

Termín podania prihlášok do súťaží ObFZ Ba – mesto v súťažnom ročníku 2018/2019 je od 11. 6 do 29. 6. 2018 prostredníctvom elektronickej prihlášky v ISSF systéme.

V časti „Požadovaná výnimka z UHC“ je nutné uviesť hrací deň a hrací čas domácich stretnutí (aj v prípade, že je to Ne UHČ), napr. So 10,30, resp. Ne UHČ a pod.

V časti „Poznámka“ môže FK uviesť požiadavky, napr. hody a pod.

Uznesenie VV ObFZ BA – mesto 7/3/2018 zo dňa 24. 04. 2018: Výška štartovného vkladu v súťažnom ročníku 2018/2019 pre súťaž S5A je 300,-EUR; pre súťaž S6A 170,-EUR.

V prípade, že družstvo hrajúce v súťažiach S5A, S6A nebude mať v súťažiach zaradené počas celého súťažného ročníka 2018/2019 mládežnícke družstvo, uhradí okrem štartovného vkladu aj poplatok vo výške 50 % zo štartovného vkladu. Poplatok sa použije na účely rozvoja mládežníckeho futbalu.

Štartovný vklad do súťaží ObFZ Ba – mesto pre súťažný ročník 2018/2019 musí byť uhradený na účet ObFZ Ba – mesto ( IBAN: SK42 6500 0000 0000 2012 6225) najneskôr do 29. 6. 2018 a doklad o úhrade je potrebné doručiť na sekretariát ObFZ Ba – mesto alebo scan na e-mailovú adresu jozef.pavlik@futbalnet.sk .

Nariaďuje FK: S účinnosťou od súťažného ročníka 2018/2019 je v súťaži S5A (V. liga) usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu (príp. filmového záznamu) s trvalým údajom prebiehajúceho času, vykonaného z pozície (min 2 m nad úrovňou) stredovej čiary.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Oznamuje:

Termín podania prihlášok do súťaží ObFZ Ba – mesto v súťažnom ročníku 2018/2019 je od 11. 6 do 29. 6. 2018 prostredníctvom elektronickej prihlášky v ISSF systéme.

V časti „Požadovaná výnimka z UHČ“ je nutné uviesť hrací deň a hrací čas domácich stretnutí (aj v prípade, že je to Ne UHČ), napr. So 10,30, resp. Ne UHČ a pod.

V časti „Poznámka“ môže FK uviesť požiadavky na žrebovacie číslo, napr. hody a pod.

Prečítané: 319x