Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.34 zo dňa 11.5.2018
11.05.2018, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.34 zo dňa 11.5.2018

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.34 zo dňa 11.5.2018

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Upozorňuje:

Doplnenie Rozpisu súťaží ObFZ Bratislava – mesto bod 2. písmeno f: V prípade spáchania násilia na delegovaných osobách, hráčoch, členoch realizačných tímov, usporiadateľskej služby alebo divákoch je povinnosťou organizátora podujatia a delegovaných osôb privolať orgán polície.

Nariaďuje FK: S účinnosťou od súťažného ročníka 2018/2019 je v súťaži S5A (V. liga) usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu (príp. filmového záznamu) s trvalým údajom prebiehajúceho času, vykonaného z pozície (min 2 m nad úrovňou) stredovej čiary.

Nariaďuje FK: S účinnosťou od 30. 04. 2018 na štart hráča vo vyššej vekovej kategórie používať a predkladať výhradne „TLAČIVO NA OSTARŠENIE OBFZ BRATISLAVA-MESTO“, ktoré je zverejnené na http://obfz-bratislava-mesto.futbalnet.sk/sekcia/1483/ (www.futbalnet.sk v sekcii správy – oznamy , pridané dňa 25. 04. 2018).

Schválené štarty hráčov vo vyššej vekovej kategórii - vo vekovej kategórii seniorov (SP čl. 46), ktorí predložili súhlas zákonného zástupcu a telovýchovného lekára:

MŠK Senec:

Matej Badinský – lekárska prehliadka platná od 02. 05. 2018

Patrik Šušla – lekárska prehliadka platná od 02. 05. 2018

NMŠK Bratislava:

Pavol Kriš - lekárska prehliadka platná do 17. 07. 2018

Daniel Novosad - lekárska prehliadka platná od 17. 04. 2018.

FK Vajnory:

Richard Debnár – lekárska prehliadka platná do 02. 10. 2018.

Erik Kratochvíla - lekárska prehliadka platná do 9.10.2018.

Jakub Pucher - lekárska prehliadka platná od 04. 05. 2018 do 25. 10. 2018.

MŠK Iskra Petržalka:

Oliver Medviď – lekárska prehliadka platná do 15. 03. 2019.

SDM Domino:

Martin Korienek – lekárska prehliadka platná od 19. 02. 2018.

FK ŠK Danubia Hrubý Šúr:

Filip Voštinár - lekárska prehliadka platná od 04. 04. 2018.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Schvaľuje dohodu:

MZM A 21.kolo FA Lafranconi FTVŠ UK – OŠK Chorvátsky Grob dňa 14.05.2018 o 18,00 hod. ihr. FA Lafrancioni – umelá tráva (OŠK Chorvátsky Grob uhradí poplatok 30,€-).

Oznamuje:

Hráči, ktorí nehrali na RP (SP čl. 43/3):

31.kolo SZM

Lukas Gríger - RP predložený

25.kolo MZM A

Šimon Oros - RP predložený

Roman Novotnik - RP predložený

20. 25. a 26.kolo MZM B

Ema Gregáňová - RP vo vyžiadaní

Nina Nanova - RP vo vyžiadaní

20. a 25.kolo MZM B

Dávid Hurta - RP vo vyžiadaní

KOMISIA ROZHODCOV:

Oznamy:

Termín fyzických previerok je stanovený na 6.6.2018 (streda) od 17:30h na atletickej dráhe Mladá Garda . Pozvánka, rozpis behov a limity budú všetkým rozhodcom zaslané emailovou poštou. Každý rozhodca povinne odovzdá pri prezentácii lekársku prehliadku (nie staršiu ako 1 mesiac).

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

TRAMITA Š.

neúplný postup pri popise zranenia hráča. Do kolónky zranení hráči je potrebné napísať predpokladanú alebo potvrdenú diagnózu hráča. Do záznamu rozhodcu je následne potrebné opísať všetky okolnosti, ktoré nastali pri zranení hráča (MZM - Ivanka - Kráľová p.S)

TAKÁČ M .

nevyznačený kapitán družstva D (MZM Blatné - Miloslavov)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U. č.116: Adrian Peller 1196700 (TJ Malinovo, S5A), od 6.05.2018.

U. č.117: Lukáš Szabo 1245436 (TJ Jarovce, S5A), od 7.05.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U. č.118: Sven Rybecký 1245092 (FK Dúbravka, S5A), od 7.05.2018.

U. č.119: Tomáš Múčka 1295268 (ŠK Nová Dedinka, S5A), od 7.05.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U. č. 120: Peter Gaži – tréner FK Dúbravka, S5A. Na základe Zápisu rozhodcu a Správy delegáta stretnutia, za neoprávnený vstup do kabíny rozhodcov počas polčasovej prestávky a za HNS voči rozhodcom počas stretnutia 21 kola FK Dúbravka – ŠKO Miloslavov, podľa čl.64/1a, 48/1a ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie trénera na 2 súťažné stretnutia a finančnú pokutu 100.-€, podľa čl.48/2a,64/3. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U. č.121: Štefan Dobrev 1250496 (FK Dúbravka, S5A). Berie na vedomie ospravedlnenie Oblastnému futbalovému zväzu Bratislava-mesto a rozhodcovi Jozefovi Bočákovi.

U. č.122: FK Mariathal Bratislava, S6A. DK prijala stanovisko Matričnej komisii BFZ, kde je uvedené , že FK Mariathal nemá nárok na odstupné za hráča Thomasa Issu, v zmysle aktuálneho platného RaPP SFZ, čl. 15 ods.5, písmeno d. DK konštatuje, že podnet klubu bol neopodstatnený. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 17.05.2018, v sídle ObFZ BA-mesto.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ BA-mesto, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 236x