Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.20 2018/2019 zo dňa 16.11.2018
16.11.2018, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.20 2018/2019 zo dňa 16.11.2018

16.11.2018, Jozef Pavlík
Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.20 2018/2019 zo dňa 16.11.2018

  

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Berie na vedomie písomné vyjadrenia ŠK IGRAM ohľadne nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z RS ObFZ Ba-mesto čl. 2 písmeno a).

KOMISIA MLÁDEŽE:

Oznamuje:

funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto súťažnom ročníku organizuje XXI. Ročník zimnej halovej ligy prípraviek ,,O Pohár predsedu ObFZ Bratislava - mesto“. Halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie prípraviek: ročník 2008 (nar. 1.1.2008 a mladší) a ročník 2010 (nar. 1.1.2010 a mladší). Miesto konania: SOS Na Pántoch 9 Bratislava – Rača (hrací deň bude nedeľa). Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2018, január a február 2019 (2.12., 9.12., 16.12., 13.1., 20.1., 27.1., 10.2. a 17.2.) na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 18. 11. 2018, ktorú treba zaslať na adresu jozef.pavlik@futbalnet.sk. Účastnícky poplatok vo výške 100,-€ za každé družstvo prihlásené do turnaja bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry. Každé prihlásené družstvo do 30.11.2018 zašle vyplnenú súpisku mužstva v elektronickej podobe na adresu adamsomolani@gmail.com.

Prihlášku a súpisku na ZHL prípraviek nájdete v sekcii „Tlačivá a dokumenty na stiahnutie“.

Doteraz prihlásené družstvá:

2008: FK Rača Bratislava „A“ a „B“, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Vajnory „A“ a „B“, MŠK Iskra Petržalka „A“ a „B“, ŠK Bernolákovo, SFC Kalinkovo, MFK Rusovce, ŠK Nová Dedinka, NMŠK 1922 Bratislava, MŠK Kráľová pri Senci

2010: FK Rača Bratislava „A“ a „B“, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Vajnory „A“ a „B“, MFK Záhorská Bystrica, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, MŠK Iskra Petržalka, ŠK Bernolákovo, SFC Kalinkovo, SDM Domino, ŠK Nová Dedinka, NMŠK 1922 Bratislava „A“ a „B“

Prihlásené mužstvá môžu do 18.11.2018 poslať na adresu adamsomolani@gmail.com požiadavky k vyžrebovaniu resp. k termínu stretnutia.

KOMISIA ROZHODCOV

KR usporiada dňa 16.12. (nedeľa) Vianočný turnaj rozhodcov ObFZ Bratislava - mesto. Bližšie informácie k turnaju budú zaslané emailovou poštou.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U. č. 73: ŠK Hamuliakovo, S5A. Na základe odstúpenia ŠTK, za nenahratie videozáznamu zo stretnutia 13. kola s FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, začína disciplinárne konanie a žiada klub ŠK Hamuliakovo o písomné stanovisko k nenahratiu video záznamu na portál futbalnet.sk v termíne do 20.11.2018

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 22.11.2018, v sídle ObFZ BA-mesto.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ BA-mesto, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 183x