Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.19 zo dňa 10.11.2017
10.11.2017, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.19 zo dňa 10.11.2017

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.19 zo dňa 10.11.2017

SEKRETARIÁT:

Oznamuje:           

          Výkonný výbor Oblastného  futbalového  zväzu  Bratislava mesto ( ďalej len „ObFZ Bratislava-mesto“ ) na svojom zasadnutí dňa 16.októbra 2017 stanovil termín konania volebnej konferencie na 29. novembra 2017. Volebná konferencia sa uskutoční o 17 hodine v Dome športu na Junáckej ulici č. 6 v Bratislave.

            V zmysle Článku 2 odsek 6 , Stanov ObFZ Bratislava-mesto,  konferencia volí predsedu, členov Výkonného výboru (5), predsedu revíznej komisie a delegátov na konferenciu Bratislavského futbalového zväzu.

         Riadni členovia môžu predkladať návrhy svojich nominantov na volené funkcie volebnej komisii, na sekretariát ObFZ Bratislava – mesto, Súmračná 27 Bratislava,  v termíne do 23. novembra 2017 do 12.00 hod. Za predsedu volebnej komisie, ktorá zodpovedá za prípravu a priebeh volieb, Výkonný výbor navrhuje pána Branka Kovačiča.  Na návrhy doručené na sekretariát zväzu po stanovenom termíne a čase,  volebná komisia nebude prihliadať.

Pozvánka na konferenciu bola riadnym členom ObFZ Bratislava-mesto zaslaná doporučeným listom aj elektronickou poštou.

 

Upozorňuje:

futbalové kluby ObFZ Bratislava-mesto k téme "Čerpanie verejných zdrojov" podľa § 69 ODS. 5 písm. a) zákona 440/2015 Z.z. o športe. Viac informácií nájdete na : http://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte.

ObFZ Bratislava-mesto zverejňuje upozornenie, nakoľko mnohé futbalové kluby doteraz nezachytili informáciu o možnosti čerpať schválené finančné prostriedky na rok 2017.

Všetky potrebné informácie sú dostupné na stránke e-shopu: e-shop.futbalsfz.sk ( v dolnej časti stránky v menu Informácie).

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Schvaľuje žiadosť ŠK Tomášov o zmenu termínu:

S6A, 10. kolo  ŠK Tomášov – SDM Domino „B“ hrá sa 07.04.2018 o 16:30 h.

S6A, 12. kolo ŠK Tomášov – ŠK Kaplná hrá sa 21.04.2018 o 17:00 h.

S6A, 14. kolo  ŠK Tomášov – ŠK Čataj - FK hrá sa 05.05.2018 o 17:00 h.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Oznamuje funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto súťažnom ročníku organizuje XX. Ročník zimnej halovej ligy prípraviek ,,O Pohár predsedu ObFZ Bratislava - mesto“. Halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie prípraviek: ročník 2007 (nar. 1.1.2007 a mladší) a ročník 2009 (nar. 1.1.2009 a mladší). Miesto konania: SOS Na Pántoch 9 Bratislava – Rača (hrací deň bude nedeľa). Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2017, január a február 2018 (10.12., 17.12., 7.1., 14.1., 21.1., 28.1., 11.2. a 18.2.) na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 19. 11. 2017, ktorú treba zaslať na adresu jozef.pavlik@futbalnet.sk a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100,€- za každé družstvo prihlásené do turnaja na číslo účtu 20126225/6500 (IBAN:SK42 6500 0000 0000 2012 6225) poštovou poukážkou ObFZ Bratislava – mesto s VS 222 do poznámky uviesť názov Mužstva, alebo bankovým prevodom. Každé prihlásené družstvo do 30.11.2017 zašle vyplnenú súpisku mužstva v elektronickej podobe na adresu adamsomolani@gmail.com.

Prihláška a súpiska je zverejnená na futbalnete ObFZ Bratislava-mesto v sekcii Oznamy.

Ak má prihlásené mužstvo požiadavku na vylosovanie ZHL, môže ju zaslať do 19. 11. 2017 na adresu adamsomolani@gmail.com.

Prihlásené družstvá k 10.11.2017:

2007

FK Rača „A“ a „B“, Ivanka pri Dunaji, SFC Kalinkovo, MŠK Iskra Petržalka, FK Lamač

2009

FK Rača „A“ a „B“, Ivanka pri Dunaji, SFC Kalinkovo, ŠK Bernolákovo, D. N. Ves, MŠK Iskra Petržalka, FK Lamač

Hráči nehrajúci na RP (SP čl. 43/3):

13.kolo SZM

Samuel Šulc (FC Petržalka „C“) – RP predložený

Erik Valentín (FK Dúbravka) – RP predložený

Samuel Tóth (FK Dúbravka) – RP predložený

KOMISIA ROZHODCOV:

Oznamy:

Upozorňuje rozhodcov MALOVCA Richarda, MALOVCA Roderika, STOLÁRIKA, Samuela, ŠAFÁRIKA Richarda, ŠTEPANOVSKÉHO Petra, UFNÁRA, Dominika, VANEKA Andreja a ŽILAVÉHO Lukáša , že potvrdenie o návšteve školy je potrebné odovzdať na sekretariát BFZ p. Farbulovi najneskôr do 16.11.2017 (štvrtok).

KR oznamuje, že Vianočný turnaj rozhodcov sa bude konať dňa 10.12.2017 (nedeľa). Detailnejšie informácie budú oznámené všetkým rozhodcom emailovou poštou.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

MALOVEC Roderik

Skutočnosti uvedené v poznámke patria zo záznamu rozhodcu. Nevyplnené kolónky námietok a zranených hráčov ( SZM, Kalinkovo - Dúbravka)

SOPATA M .

Pri štarte hráča bez RP musí byť uvedené, že štart bol v súlade s článkom 43. SP. (SZM, Ivanka P.D. - Petržalka)

 

Zmeny v obsadení R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto  11.–12.11. 2017 č. 14

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 6. kolo – dohrávka

12.11. 13.30 N. Dedinka – Iskra Petržalka  Bočák Jo., Koštrna, Křivan (AR2) za Kravárika; Ľupták (D) BFZ za Porubäna                               

St. žiaci SZM – 12. kolo – dohrávky

12.11 10.00 Malinovo – Jarovce  Marczell

Ml. žiaci MZM B – 12. kolo – dohrávka

12.11. 11.30 Miloslavov – Blatné  Šusták (R) za Marczella

Obsadenie R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto  18.–19.11. 2017 č. 15

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 12. kolo – dohrávka

19.11. 13.00 Miloslavov – Iskra Petržalka  Moravec, Koštrna, Rataj; Minarovič

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U. č. 51: Lukáš Dubovský 1244638, FK Mariathal Bratislava-S6A. Menovaný zaslal stanovisko a zároveň ospravedlnenie k previneniu. Za narušenie regulárnosti a integrity súťaže ukladá menovanému pozastavenie výkonu športu a výkonu funkcie ISSF manažéra na 9 mesiacov od 10.11.2017 do 09.08.2018. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U. č. 52: Martin Cseh 1391622, FK Mariathal Bratislava-S6A. Za neoprávnený štart v súťažných stretnutiach ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 3 mesiace od 10.11.2017, podľa čl. 53/1,2b DP a čl.52/k SP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U. č. 53: FK Mariathal Bratislava, S6A. Ukladá klubu disciplinárnu sankciu – Pokutu 400.-€, podľa čl. 52/6 DP.

U. č. 54: Berie na vedomie kontumáciu stretnutia ŠKO Miloslavov – Lokomotíva Devínska Nová Ves ŠTK a Upozorňuje klub Lokomotíva Devínska Nová Ves – S5A na štart hráčov vo vzťahu k súpiske v zmysle článku 47 SP. Poplatok za prerokovanie 10.-€

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu OBFZ BA-mesto, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Prečítané: 319x