Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.18 zo dňa 03.11.2017
03.11.2017, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.18 zo dňa 03.11.2017

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.18 zo dňa 03.11.2017

SEKRETARIÁT:

Oznamuje:           

          Výkonný výbor Oblastného  futbalového  zväzu  Bratislava mesto ( ďalej len „ObFZ Bratislava-mesto“ ) na svojom zasadnutí dňa 16.októbra 2017 stanovil termín konania volebnej konferencie na 29. novembra 2017. Volebná konferencia sa uskutoční o 17 hodine v Dome športu na Junáckej ulici č. 6 v Bratislave.

            V zmysle Článku 2 odsek 6 , Stanov ObFZ Bratislava-mesto,  konferencia volí predsedu, členov Výkonného výboru (5), predsedu revíznej komisie a delegátov na konferenciu Bratislavského futbalového zväzu.

         Riadni členovia môžu predkladať návrhy svojich nominantov na volené funkcie volebnej komisii, na sekretariát ObFZ Bratislava – mesto, Súmračná 27 Bratislava,  v termíne do 23. novembra 2017 do 12.00 hod. Za predsedu volebnej komisie, ktorá zodpovedá za prípravu a priebeh volieb, Výkonný výbor navrhuje pána Branka Kovačiča.  Na návrhy doručené na sekretariát zväzu po stanovenom termíne a čase,  volebná komisia nebude prihliadať.

Pozvánka na konferenciu bola riadnym členom ObFZ Bratislava-mesto zaslaná doporučeným listom aj elektronickou poštou.

Upozorňuje:

futbalové kluby ObFZ Bratislava-mesto k téme "Čerpanie verejných zdrojov" podľa § 69 ODS. 5 písm. a) zákona 440/2015 Z.z. o športe. Viac informácií nájdete na : http://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte.

ObFZ Bratislava-mesto zverejňuje upozornenie, nakoľko mnohé futbalové kluby doteraz nezachytili informáciu o možnosti čerpať schválené finančné prostriedky na rok 2017.

Všetky potrebné informácie sú dostupné na stránke e-shopu: e-shop.futbalsfz.sk ( v dolnej časti stránky v menu Informácie).

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

ŠTK ObFZ Bratislava – mesto na základe podnetu ŠK Hamuliakovo, FK The Dragons, vlastných zistení a na základe stanoviska matriky SFZ ohľadom registrácie hráča družstva FK MARIATHAL BRATISLAVA Martina Cseha (1391622), doručeného na sekretariát ObFZ Bratislava-mesto dňa 30. 10. 2017, prijíma nasledovné uznesenie:

V zmysle Súťažného poriadku (ďalej len SP) článku 82, ods. 1, písm. f) a tiež v zmysle článku 52, písm. k) SP za neoprávnený štart hráča družstva FK MARIATHAL BRATISLAVA Martina Cseha (1391622):

 

  • kontumuje stretnutie S6A, 1. kolo, TJ Slávia Ekonóm Bratislava – FK MARIATHAL BRATISLAVA (výsledok dosiahnutý v stretnutí 2:1) v pomere 3:0, FK MARIATHAL BRATISLAVA uhradí poplatok 50,- €,
  • kontumuje stretnutie S6A, 2. kolo, ŠK Tomášov (B) – FK MARIATHAL BRATISLAVA (výsledok dosiahnutý v stretnutí 0:4) v pomere 3:0, FK MARIATHAL BRATISLAVA uhradí poplatok 50,- €,
  • kontumuje stretnutie S6A, 3. kolo, FK MARIATHAL BRATISLAVA – ŠK Hamuliakovo (výsledok dosiahnutý v stretnutí 3:2) v pomere 0:3, FK MARIATHAL BRATISLAVA uhradí poplatok 50,- €,
  • kontumuje stretnutie S6A, 4. kolo MKF Slovan Záhorská Bystrica – FK MARIATHAL BRATISLAVA (výsledok dosiahnutý v stretnutí 2:2) v pomere 3:0, FK MARIATHAL BRATISLAVA uhradí poplatok 50,- €,
  • kontumuje stretnutie S6A, 5. kolo, FK MARIATHAL BRATISLAVA – FK The Dragons (výsledok dosiahnutý v stretnutí 4:1) v pomere 0:3, FK MARIATHAL BRATISLAVA uhradí poplatok 50,- €,

 

  • vylučuje zo súťaže S6A družstvo FK MARIATHAL BRATISLAVA podľa článku 12, ods. 1 SP (zapríčinenie 5 kontumácií stretnutia v priebehu jedného súťažného ročníka). Podľa RS Obfz Bratislava-mesto čl. 3, uhradí FK MARIATHAL BRATISLAVA poplatok 350,- €.

ŠTK zároveň anuluje všetky výsledky družstva FK MARIATHAL BRATISLAVA dosiahnuté v jesennej časti súťaže S6A a odstupuje celý prípad DK na ďalšie riešenie.

 

Kontumuje stretnutie S5A, 6. kolo ŠKO Miloslavov – Lokomotíva Devínska N. V. v pomere 3:0 podľa SP čl. 82 odstavec 1, písmeno f (neoprávnený štart hráča), v zmysle SP čl. 47 odstavec 2 (štart hráča vo vzťahu k súpiske - v stretnutí nastúpili 4 hráči, ktorí hrali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka za družstvo „A“). Prípad odstupuje na DK.

Schvaľuje dohody:

S5A, 12. kolo NMŠK – Krasňany hrá sa 12. 11. 2017 o 13:00 h.

Nariaďuje:

S6A, 9. kolo Záhorská Bystrica – Kaplná hrá sa 05. 11. 2017 o 13:30 h.

S5A, 12. kolo Malinovo – Vajnory „B“ hrá sa 01. 11. 2017 o 13:30 h.

S5A, 12. kolo Miloslavov – Iskra Petržalka hrá sa 19. 11. 2017 o 13:00 h., ihrisko Miloslavov.

Schválené štarty hráčov vo vyššej vekovej kategórii - vo vekovej kategórii seniorov (SP čl. 46), ktorí predložili súhlas zákonného zástupcu a telovýchovného lekára:

MŠK Senec:

Patrik Várady – lekárska prehliadka platná do 26. 1. 2018

Filip Rybanský – lekárska prehliadka platná do 8. 5. 2018

Matej Badinský – lekárska prehliadka platná do 3. 5. 2018

Dominik Špalek – lekárska prehliadka platná do 18. 5. 2018

Patrik Šušla – lekárska prehliadka platná do 8. 5. 2018

NMŠK Bratislava:

Pavol Kriš - lekárska prehliadka platná do 17. 07. 2018

SDM Domino:

Richard Ivantyšyn - lekárska prehliadka platná do 1. 8. 2018.

FK Vajnory:

Richard Debnár – lekárska prehliadka platná do 02. 10. 2018.

Erik Kratochvíla - lekárska prehliadka platná do 9.10.2018.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Oznamuje funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto súťažnom ročníku organizuje XX. Ročník zimnej halovej ligy prípraviek ,,O Pohár predsedu ObFZ Bratislava - mesto“. Halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie prípraviek: ročník 2007 (nar. 1.1.2007 a mladší) a ročník 2009 (nar. 1.1.2009 a mladší). Miesto konania: SOS Na Pántoch 9 Bratislava – Rača (hrací deň bude nedeľa). Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2017, január a február 2018 (10.12., 17.12., 7.1., 14.1., 21.1., 28.1., 11.2. a 18.2.) na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 19. 11. 2017, ktorú treba zaslať na adresu jozef.pavlik@futbalnet.sk a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100,€- za každé družstvo prihlásené do turnaja na číslo účtu 20126225/6500 (IBAN:SK42 6500 0000 0000 2012 6225) poštovou poukážkou ObFZ Bratislava – mesto s VS 222 do poznámky uviesť názov Mužstva, alebo bankovým prevodom. Každé prihlásené družstvo do 30.11.2017 zašle vyplnenú súpisku mužstva v elektronickej podobe na adresu adamsomolani@gmail.com.

Prihláška a súpiska je zverejnená na futbalnete ObFZ Bratislava-mesto v sekcii Oznamy.

Schvaľuje dohodu:

SZM 12.kolo MFK Záhorská Bystrica – PFA ŠTK Šamorín „B“ dňa 08.11.2017 o 15,00 hod. ihr. Záhorská Bystrica.

SZM 12.kolo NMŠK 1922 Bratislava „B“ – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 08.11.2017 o 16,00 hod. ihr. Nepočujúci.

SZM 12.kolo TJ Malinovo – TJ Jarovce dňa 12.11.2017 o 10,00 hod. ihr. Malinovo.

MZM A 12.kolo PFA ŠTK Šamorín „B“ – FA Lafranconi FTVŠ UK dňa 08.11.2017 o 18,30 hod. ihr. FC ŠTK 1914 Šamorín (vedľajšia plocha s umelým osvetlením).

MZM B 12.kolo ŠKO Miloslavov – FK Družstevník Blatné dňa 12.11.2017 o 11,30 hod. ihr. Miloslavov.

Hráči nehrajúci na RP (SP čl. 43/3):

11.kolo MZM B

Erik Valentin (FK Dúbravka) – RP predložený

KOMISIA ROZHODCOV:

Oznamy:

KR oznamuje, že Vianočný turnaj rozhodcov sa bude konať dňa 10.12.2017

(nedeľa). Detailnejšie informácie budú oznámené všetkým rozhodcom emailovou poštou.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

GENDIAR M.

chýba meno a dátum narodenia hlav. usporiadateľa (pma3, Petržalka - Lamač)

MÉSZÁROS S.

chýba meno a dátum narodenia hlav. usporiadateľa (pma3, Scorpions - Šamorín)

MÉSZÁROS S.

chýba meno a dátum narodenia hlav. usporiadateľa (pmc2,Scorpions - Závod)

 

Zmeny v obsadení R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto  4.–5.11. 2017 č. 13

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 13. kolo

4.11. 10.30 Krasňany – FK Dúbravka  Ertel, Ťažký, Šusták; Blecha (D) za Žilavého VL.

5.11. 13.30 Igram – Malinovo  Vanek, Křivan, Rataj, Žilavý VL. (D) za Blechu

Seniori VI. liga S5A – 9. kolo – dohrávka

5.11. 13.30 Z. Bystrica – Kaplna  Chalka (R) za Vaneka, Koštrna (AR1) za Voleka, Ertel (AR2) za Šafárika; Koprla (D) za Čižmára 

St. žiaci SZM – 13. kolo

4.11. 10.00 PFA ŠTK Šamorín „B” – Malinovo  Kravárik (R) za Malovca Ro.

5.11. 11.00 Most p/B – Z. Bystrica  Knopp (R) za Urama

Ml. žiaci MZM A – 13. kolo

5.11. 12.30 Tomášov – PFA ŠTK Šamorín „B”  Gajdošík (R) za Sopatu

Ml. žiaci MZM B – 13. kolo

5.11. 9.30 Rovinka – FC Petržalka „D”  Vány (R) za Vargovú

Súťaže riadené BFZ

Prípravka PMB1 – 10. kolo

5.11. 12.00 NMŠK 1922 – FC Malacky  (R) za Saba

Súťaže riadené ObFZ BA-V

Dorast SD4V – 11. kolo

5.11. 10.00 Bernolákovo – CFK Pezinok  Straka T. (R) BFZ za Chalku, Olša D. (AR1) za Ertela

 

Obsadenie R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto  6.–12.11. 2017 č. 14

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 6. kolo – dohrávka

12.11. 13.30 N. Dedinka – Iskra Petržalka  Bočák Jo., Koštrna, Kravárik, Porubän            

Seniori V. liga S5A – 9. kolo – dohrávka

12.11. 13.30 Ch. Grob – Malinovo  Vanek, Ertel, Vány, Šuniar

Seniori V. liga S5A – 12. kolo – dohrávka

12.11. 13.00 NMŠK 1922 – Krasňany   Knopp, Lacena, Bogdáň, Žilavý VL.

St. žiaci SZM – 3. kolo – dohrávka

11.11. 9.15 FK Dúbravka – MŠK Senec „C”  Vanek

St. žiaci SZM – 12. kolo – dohrávky

8.11. 15.00 (STREDA) Z. Bystrica – PFA ŠTK Šamorín „B”  Ťažký

8.11. 16.00 (STREDA) NMŠK 1922 „B” – Ivanka p/D  Šusták, Uram

12.11 10.00 Malinovo – Jarovce  Marczell, Vargová

Ml. žiaci MZM A – 12. kolo – dohrávka

8.11. 18.30 PFA ŠTK Šamorín „B“ – FA Lafranconi  Chalka (UM. OSV.)

Ml. žiaci MZM B – 12. kolo – dohrávka

12.11. 11.30 Miloslavov – Blatné  Marczell

Súťaže riadené BFZ

Prípravka PMA2 – 9. kolo – dohrávka

6.11. 16.30 (PONDELOK) Domino „B” – Miloslavov  Tanglmayer D.

Prípravka PMB2 – 9. kolo – dohrávka

6.11. 17.45 (PONDELOK) Domino „B” –  Miloslavov  Tanglmayer D.

Prípravka PMC2 – 9. kolo – dohrávka

6.11. 17.30 (PONDELOK) Stupava – Rohožník  (R) za ObFZ-v

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U. č. 48: Lumír Salajka 1260414 (TJ Jarovce Bratislava, S5A),  od 02.11.2017.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U. č. 49: ŠK Čataj-futbalový klub, S6A. DK berie stanovisko klubu a prijaté opatrenia k U.č.45  a udeľuje klubu ŠK Čataj–futbalový klub Upozornenie, podľa DP, čl. 10. Za prerokovanie zaplatí klub (10.-€).

U. č. 50: FK Mariathal Bratislava, S6A. Začína disciplinárne konanie na základe odstúpenia ŠTK pre zapríčinenie 5 kontumácií v priebehu jesennej časti ročníka.   Žiada klub a manažéra ISSF Ing. Lukáša Dubovského o podrobné písomné stanovisko k neoprávnenej registrácii Martina Cseha vo futbalovom klube FK Mariathal Bratislava v termíne do 8.11.2017.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu OBFZ BA-mesto, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 553x