Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.1 2018/2019 zo dňa 6.7.2018
06.07.2018, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.1 2018/2019 zo dňa 6.7.2018

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.1 2018/2019 zo dňa 6.7.2018

SEKRETARIÁT

Žiada rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-mesto, aby do 31.7.2018 prostredníctvom ISSF (Môj účet) generovali platby členského člena SFZ a uhradili ich. V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na stretnutia po 1.8.2018.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Zaradenie družstiev do súťaží podlieha schváleniu Výkonným výborom ObFZ Bratislava - mesto.

Začiatok súťaže S5A v súťažnom ročníku 2018/19 je stanovený na 11. - 12. augusta 2018.

Začiatok súťaže S6A v súťažnom ročníku 2018/19 bude stanovený na základe počtu prihlásených družstiev.

Žiada FK The Dragons o zaslanie súhlasného stanoviska vlastníka hracej plochy, kde odohrajú svoje domáce stretnutia v súťažnom ročníku 2018/2019, v termíne do 18. júla 2018 na sekretariát ObFZ Ba – mesto.

V prípade odohrania domácich stretnutí v areáli NMŠK 1922 Bratislava, ako to bolo v predchádzajúcich súťažných ročníkoch, je nutné zadefinovať a predložiť súhlas vlastníka, kde budú šatne domáceho, hosťujúceho družstva a delegovaných osôb. V tomto prípade bude ŠTK ObFZ Ba mesto akceptovať šatne domáceho družstva, hosťujúceho družstva a delegovaných osôb jedine v hlavnej budove areálu NMŠK 1922 Bratislava.

Uznesenie VV ObFZ BA – mesto 7/3/2018 zo dňa 24. 04. 2018: Výška štartovného vkladu v súťažnom ročníku 2018/2019 pre súťaž S5A je 300,-EUR; pre súťaž S6A 170,-EUR.

V prípade, že družstvo hrajúce v súťažiach S5A, S6A nebude mať v súťažiach zaradené počas celého súťažného ročníka 2018/2019 mládežnícke družstvo, uhradí okrem štartovného vkladu aj poplatok vo výške 50 % zo štartovného vkladu. Poplatok sa použije na účely rozvoja mládežníckeho futbalu.

Štartovný vklad do súťaží ObFZ Ba – mesto pre súťažný ročník 2018/2019 musí byť uhradený na účet ObFZ Ba – mesto ( IBAN: SK42 6500 0000 0000 2012 6225) a doklad o úhrade je potrebné doručiť na sekretariát ObFZ Ba – mesto alebo scan na e-mailovú adresu jozef.pavlik@futbalnet.sk .

Nariaďuje FK: S účinnosťou od súťažného ročníka 2018/2019 je v súťaži S5A (V. liga) usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu (príp. filmového záznamu) s trvalým údajom prebiehajúceho času, vykonaného z pozície (min 2 m nad úrovňou) stredovej čiary.

 

 

 

Prečítané: 345x