KRaD BFZ organizuje školenie delegátov zväzu na A licenciu
08.02.2018, Jozef Pavlík

KRaD BFZ organizuje školenie delegátov zväzu na A licenciu

KRaD BFZ organizuje školenie delegátov zväzu na A licenciu

Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu organizuje v zmysle novej Smernice o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia platnej od 22.1.2018 seminár na získanie / obnovenie licencie A delegátov zväzu. Záujemcovia z radov súčasných delegátov oboch ObFZ, ako aj noví záujemcovia spĺňajúci podmienky uvedené v článku 3, odseku 1 až 3 uvedenej smernice sa môžu písomne prihlásiť do 20.2.2018 na mailovej adrese kruzliakivan@gmail.com. Výška poplatku za seminár bude určená podľa počtu prihlásených záujemcov. Program licenčného seminára bude poslaný prihláseným účastníkom mailom. Nutnou podmienkou absolvovania seminára je znalosť Pravidiel futbalu v zmysle zmien a doplnkov platných od 1.6.2017, Súťažného poriadku futbalu a Disciplinárneho poriadku SFZ. Ďalšie študijné materiály budú poslané prihláseným účastníkom.

Podmienky pre výkon funkcie delegáta zväzu v zmysle uvedenej smernice:

 1. Delegátom zväzu môže byť fyzická osoba, ktorá
 1. dosiahla vek 18 rokov,
 2. je zdravotne spôsobilá,
 3. dosiahla aspoň úplné stredné vzdelanie v zmysle Národnej klasifikácie vzdelania,
 4. je bezúhonná,
 5. pôsobila vo futbale najmenej päť rokov ako hráč, tréner, rozhodca alebo funkcionár,
 6. úspešne absolvovala odbornú prípravu a skúšku na výkon funkcie delegáta zväzu,
 7. má odbornú spôsobilosť na výkon funkcie delegáta zväzu.
 1. Zdravotná spôsobilosť uchádzača sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti) osoby na výkon funkcie delegáta zväzu. Po dosiahnutí veku 55 rokov sa zdravotná spôsobilosť preukazuje každé štyri roky.
 2. Bezúhonnosť uchádzača sa preukazuje písomným čestným vyhlásením.

Prihláška má obsahovať:

 1. meno a priezvisko,
 2. dátum narodenia,
 3. adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
 4. adresu elektronickej pošty na účely diaľkovej formy odbornej prípravy,
 5. počet rokov požadovanej praxe.

 

Prečítané: 49x