Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.5 zo dňa 04.08.2017
04.08.2017, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.5 zo dňa 04.08.2017

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.5 zo dňa 04.08.2017

SEKRETARIÁT:

OZNAMY:

Do zápisov o stretnutí boli pre nový súťažný ročník zadefinované povinné funkcie. Všetkým ISSF managerom bola táto informácia zaslaná 18.7.2017 elektronickou poštou prostredníctvom helpdesku.

V ISSF pribudol nový typ žiadosti. Jedná sa o proces registrácie športových odborníkov. Postup ako funguje tento proces nájdete na:http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici.

 

Zjednotenie postupu SFZ a jeho členov - riešenie nezaplatenia odstupného za amatéra podľa čl. 37 ods. 1 Registračného a prestupového poriadku SFZ.

  • V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 ods. 1 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 ods. 1 disciplinárneho poriadku SFZ.
  • Podľa čl. 64 ods. 1 písm. e) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj“ a podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisu SFZ alebo člena SFZ“, pričom porušená povinnosť je ustanovená v čl. 37 RaPP.
  • Na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu vo forme disciplinárnej sankcie v zmysle čl. 64 ods. 4 DP, ktorý citujeme: „Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“
  • DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej miestnej príslušnosti patrí klub, ktorý sa previnil
  • Prípadný spor o výške odstupného spadá do pôsobnosti Komory SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP – ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na komoru
  • UPOZORŇUJEME, ŽE KONANIE PRED KOMOROU SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV JE SPOPLATNENÉ!

 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Aktív klubov sa uskutoční 09. augusta 2017 o 17,00 v aule Domu športu Junácka ul., Bratislava.

Vylosovanie súťaží S5A a S6A je zverejnené na stránke www.futbalnet.sk .

Žiada FK, aby si skontrolovali vylosovanie a v prípade kolízie, včas požiadali o zmenu termínu.

Upozorňuje na nové znenie SP: http://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky .

Upozorňuje na RS čl. 5:

  • Striedanie hráčov v súťažiach seniorov S5A, S6A: možno striedať 5 hráčov.
  • O štarte hráča v najbližšej vyššej vekovej kategórii rozhodujú len FK (FO) a príslušný tréner (SP čl. 46), ktoré sú povinné vyžiadať si písomný súhlas rodičov (zákonných zástupcov) a súhlas príslušného telovýchovného lekára pre hráča, ktorý nedovŕšil ešte 18. rok veku. FK (FO) je povinný pred prvým štartom hráča, resp. do 48 hod. po prvom štarte hráča v stretnutí vo vyššej vekovej kategórii predložiť predmetné doklady ŠTK, ktorá ich zaeviduje a zverejní ich platnosť s menom hráča na webovej stránke. Pri nepredložení predmetných dokladov sa bude považovať štart hráča za neoprávnený a stretnutie bude kontumované. Hráč, ktorý dovŕšil 18. rok veku, tieto doklady už nepotrebuje. Celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii nesie FK (FO).

Schvaľuje dohodu v súťaži S6A:

1. kolo  MKF Záhorská Bystrica – ŠK Čataj hrá sa 3. 9. 2017 o 16:00h., ihrisko Z. Bystrica.

10. kolo ŠK Čataj – MKF Záhorská Bystrica hrá sa 8. 4. 2017 o 16:30h., ihrisko Čataj.

Schvaľuje umelú trávnatú plochu - K Horánskej studni 29, 841 02 Bratislava - na odohratie domácich stretnutí FK Dúbravka v súťaži S5A v súťažnom ročníku 2017/18.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Nariaďuje:

MZM A 1.kolo FK Scorpions – FK Ivanka pri Dunaji dňa 05.09.2017 o 17,00 hod. ihr. Jarovce.

MZM A 1.kolo FK Dúbravka „B“ – TJ Malinovo dňa 05.09.2017 o 17,00 hod. ihr. Dúbravka.

MZM A 15.kolo FK Scorpions – NMŠK 1922 Bratislava „B“ dňa 03.04.2018 o 16,30 hod. ihr. Jarovce.

MZM A 15.kolo FK Dúbravka „B“ – MFK Rusovce dňa 03.04.2018 o 16,30 hod. ihr. Dúbravka.

MZM B 1.kolo MŠK Senec „B“ – TJ Rovinka dňa 05.09.2017 o 17,00 hod. ihr. Réca.

MZM B 15.kolo MŠK Senec „B“ – FK Družstevník Blatné dňa 03.04.2018 o 16,30 hod. ihr. Réca.

MZM B 15.kolo FK Lamač – ŠKO Miloslavov dňa 03.04.2018 o 16,30 hod. ihr. Lamač.

Všetky stretnutia z dôvodu kolízie.

Oznamuje:

V súťaži SZM bude namiesto mužstva FK Šamorín-Hamuliakovo štartovať mužstvo PFA ŠTK Šamorín „B“.

PFA ŠTK Šamorín predloží dohodu o spoločnom družstve mládeže v zmysle SP čl. 28/4 a 5 na sekretariát ObFZ Bratislava – mesto do 20.08.2017.

SZM – MŠK Kráľová pri Senci – zmena hracieho dňa a času domácich stretnutí – Sobota o 11:00 hod.

SZM – FC Petržalka „C“ – zmena hracieho dňa, času a hracej plochy domácich stretnutí – Sobota o 15:00 hod. ihr. ZŠ Pankúchová.

SZM – TJ Malinovo – zmena hracieho dňa a času domácich stretnutí – Nedeľa o 10:00 hod.

MZM A – TJ Malinovo – zmena hracieho dňa a času domácich stretnutí – Nedeľa pUHČ.

Družstvá ktoré majú v súťažiach SZM a MZM dve družstvá (MŠK Senec, FK Vajnory, FK Dúbravka) zašlú do 20.08.2017 súpisku oboch družstiev na adresu adamsomolani@gmail.com.

Komisia mládeže vygenerovala všetky termíny stretnutí v súťažiach SZM, MZM A a MZM B. Žiada mužstvá o kontrolu svojich domácich stretnutí do 13.08.2016. Do tohto termínu nebude účtovaný poplatok za zmenu termínu. Po tomto termíne bude Komisia mládeže postupovať podľa poplatkov uvedených v Rozpise súťaží 2017/2018.

KOMISIA ROZHODCOV:

Oznamy:

KR oznamuje, že lekárske prehliadky rozhodcov (nie staršie ako 1mesiac) je potrebné odovzdať na sekretariát ObFZ BA-mesto najneskôr do piatku 11.8.2017.

 

Obsadenie R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto  11.–13.8. 2017 č. 1

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 1. kolo

11.8. 18.30 (PIATOK) MŠK Senec – Krasňany  Křivan, Koštrna, Orlíková; Šuniar  

13.8. 17.30 Malinovo – N. Dedinka  Koštrna, Ertel, Kuzmová; Blecha  

13.8. 17.30 Danubia H. Šúr – Igram  Bogdáň, Križko, Ťažký; Koprla  

13.8. 17.30 Miloslavov – Vajnory „B“  Knopp, Abrman, Vilalba; Minarovič  

13.8. 17.30 D. N. Ves „B“ – Jarovce  Kakaščík, Křivan, Uram; Lehuta  

13.8. 17.30 NMŠK 1922 – Iskra Petržalka  Dúbravec, Lacena, Orlíková; Vnuk  

13.8. 17.30 FK Dúbravka – Ch. Grob  Kormaník, Vanek, Šusták; Žilavý VL.

 

 

Prečítané: 288x