Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.25 zo dňa 17.03.2017
17.03.2017, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.25 zo dňa 17.03.2017

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.25 zo dňa 17.03.2017

SEKRETARIÁT:

Oznamuje:

že  dňa 16.3. 2017 o 17,00 hod. sa v aule Domu športu konala Konferencia ObFZ Bratislava-mesto. Všetkým zúčastneným delegátom a hosťom ďakujeme za tvorivý a vecný prístup k rokovaniu.

                                                                    U Z N E S E N I E

                     z Konferencie ObFZ Bratislava – mesto, dňa 16. 03. 2017

 

Konferencia ObFZ Bratislava – mesto

 

A. Berie na vedomie

 

  1. Správu o činnosti Oblastného futbalového zväzu Bratislava – mesto za rok 2016
  2. Správu o hospodárení Oblastného futbalového zväzu Bratislava – mesto za rok 2016
  3. Správu RK ObFZ Bratislava-mesto za rok 2016
  4. Informáciu o príprave jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017

 

B.  Schvaľuje

     

  1. Program konferencie
  2. Pracovné predsedníctvo v zložení : pp. Suchý, Vlček, Pavlík, Jánošík
  3. Mandátovú komisiu v zložení : predseda: p. Bóc, členovia pp. Blecha, Ábel
  4. Návrhovú komisiu v zložení : predseda: p.Šimonič , členovia: pp. Prívracký, Straka T.
  5. Rozpočet Oblastného futbalového zväzu Bratislava – mesto na rok 2017
  6. Delegátov za ObFZ BA-M na Konferenciu BFZ konanú dňa 12.4.2017

   

 v Bratislave     16. 03. 2017                     

                                                                                       

                                   predseda návrhovej komisie: Šimonič Boris v.r.

                                    členovia: Prívracký Peter v.r., Straka Tomáš v.r.

                                                                                                                           

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Schvaľuje dohodu o zmene termínu stretnutia: S5A, 14. kolo FK Dúbravka - ŠK Nová Dedinka hrá sa 12. 4. 2017 o 17,00 h., ihrisko FK Dúbravka.

Upozorňuje FK, že FK Dúbravka (V. liga) odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 na umelej trávnatej ploche, adresa K Horánskej studni, Bratislava. Upozorňuje na prinesenie vhodnej obuvi pre umelý trávnik.

Upozorňuje FK a manažérov ISSF, že pri elektronickej žiadosti o zmenu termínu, času, resp. miesta stretnutia cez ISSF (detail stretnutia)  je nutné  o podaní žiadosti informovať ŠTK ObFZ Ba – mesto prostredníctvom e-mailu na adrese pavolsuniar@gmail.com !

Upozorňuje na SP článok 43  Registračný preukaz a identifikácia hráča (RS čl. 5.3): 

(1) Hráč musí mať platný registračný preukaz

(2) Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom; tým nie je dotknutá možnosť hráča nastúpiť na stretnutie bez registračného preukazu za podmienok uvedených v odsekoch 3 až 6.  

(3) Bez platného registračného preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie okrem týchto prípadov: a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho žiadosť o vydanie registračného preukazu bola schválená príslušnou matrikou a registračný preukaz mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný, alebo b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a predloží platný registračný preukaz najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže. 

(6) Ak hráč nemôže registračný preukaz predložiť podľa odseku 3 písm. b) preto, ţe bol zničený, stratený alebo odcudzený, je povinný predložiť najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.  

Upozorňuje FK na SP čl.46 a RS čl.5.1 Štart hráčov:

SP článok 46 odsek 1: „ Hráč je oprávnený súťažiť okrem svojej vekovej kategórie aj vo vekovej kategórii  a) dorastu, ak žiak dovŕšil 14. rok veku, b) mužov, ak dorastenec dovŕšil 16. rok veku, c) junioriek a žien, ak žiačka dovŕšila 14. rok veku; to neplatí pre najvyššiu majstrovskú a pohárovú súťaž žien, v ktorých je oprávnená súťažiť žiačka po dovŕšení 15. roka veku.“. 

SP článok 46  ods. 2: „Hráč je oprávnený súťažiť v inej vekovej kategórii podľa odseku 1 len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu telovýchovného lekára so súťažením hráča vo vyššej vekovej kategórii a ak hráč ešte nedovŕšil 18. rok veku, aj na základe predchádzajúceho písomného súhlasu jeho zákonného zástupcu so súťažením hráča vo vyššej vekovej kategórii.“

RS čl. 5.1: O štarte hráča v najbližšej vyššej vekovej kategórii rozhodujú len FK, ktoré sú povinné vyžiadať  si  písomný  súhlas  rodičov  (zákonných  zástupcov)  a súhlas  príslušného telovýchovného lekára a tieto vždy predložiť pred stretnutím rozhodcovi stretnutia ku kontrole. Pokiaľ hráč tieto doklady nepredloží, nesmie byť pripustený k hre. Celú zodpovednosť  za  štarty  hráčov  vo  vlastnej  a vyššej  vekovej  kategórii  nesie  FK a príslušný tréner (SP čl. 46).

KOMISIA MLÁDEŽE:

Schvaľuje dohodu:

SZM 18. kolo ŠK Slovan „C“ – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 16.03.2017 o 17,30 hod. ihr. Prievoz – umelá tráva (ŠK Slovan Bratislava uhradí poplatok (30,-€)

SZM 18.kolo FK Dúbravka – FK Scorpions dňa 16.05.2017 o 17,00 hod. ihr. FK Dúbravka.

SZM 33.kolo FK Dúbravka – MŠK Kráľová pri Senci dňa 02.05.2017 o 17,30 hod. ihr. FK Dúbravka.

MZM B 15. kolo ŠK Hargašová Záhorská Bystrica – FK Šamorín Hamuliakovo dňa 25.03.2017 o 11,00 hod. ihr. Záhorská Bystrica.

MZM B 16. kolo TJ Čunovo – ŠK Hargašová Záhorská Bystrica dňa 02.04.2017 o 11,00 hod. ihr. Čunovo.

Oznamuje:

Od jarnej časti ročníka 2016/2017 bude FK Dúbravka hrávať svoje domáce stretnutia na umelej tráve. Žiadame hráčov hosťujúce družstvá aby prispôsobili obuv tomuto typu hracej plochy.

Zmenu hracieho dňa a času mužstva FK Dúbravka v súťaži SZM. Nový termín domácich stretnutí bude Nedeľa o 12,30 hod (oprav ÚS č. 21 z 17.02.2017).

Zmenu hracieho času mužstva FK Dúbravka v súťaži MZM. Nový termín domácich stretnutí bude Sobota o 11,00 hod.

Žiada všetky mužstvá v súťažiach SZM a MZM aby si pred jarnou časťou skontrolovali termíny domácich stretnutí z dôvodu možných kolízií (hlavne stredy 19.4. a 3.5.2017).

KOMISIA ROZHODCOV:

Oznamy:

KR oznamuje, že zimný doškoľovací seminár rozhodcov a delegátov sa bude konať 17.3.2017 (piatok) od 16:00h v zasadacích priestoroch DK Ružinov,Ružinovská 28, Bratislava . Pozvánka a program seminára boli všetkým zaslané emailovou poštou. Účasť na seminári je povinná.

Rozhodcovia, ktorí nemajú uzatvorené dohody o pracovnej činnosti pre rok 2017:

BERNER, ČISÁRIK, HÖGER, HUCKO, CHALUPKA, NEMEC.

Delegáti, ktorí nemajú uzatvorené dohody o pracovnej činnosti pre rok 2017:

KUNZO, SABO.

Dohodu o pracovnej činnosti je potrebné uzavrieť osobne na sekretariáte BFZ (p. Farbula).

Rozhodcovia, ktorí stále nemajú uhradené členské príspevky:

BERNER, ČISÁRIK.

Členský príspevok je potrebné uhradiť. Kto nebude mať uhradený členský príspevok, nebude delegovaný na stretnutia.

 

Zmeny v obsadení R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto  18.–19.3. 2017 č. 15

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 14. kolo

18.3. 10.30 Iskra Petržalka – Danubia H. Šúr  Koštrna (R) za Högera, Straka M. (AR1) za Koštrnu, Orlíková; Lônčík (D) SFZ za Kunza (Vnuk)

19.3. 15.00 Jarovce – NMŠK 1922  Bogdáň, Barát, Kormaník; Bóc (D) SFZ za Lônčika; (Vnuka)

19.3. 15.00 K. Ves – Miloslavov  Dubravec, Rataj (AR1) za Křivana, Volek; Koprla

12.4. 17.00 (STREDA) FK Dúbravka – N. Dedinka  Straka M., Križko, Rataj; Lehuta (Nový termín)

St. žiaci SZM – 18.kolo

19.3. 9.00 Šamorín Hamuliakovo – Tomášov  Šusták st., Kuzmová (AR1) za Hucka (HP Hamuliakovo) 

19.3. 11.00 Vajnory – Rača „B“  Sopata, Abrman (AR1) za Nemca

19.3. 12.30 Malinovo – MŠK Senec „B“  Kuzmová (R) za Chalupku, Šusták st. (AR1) za Kuzmovú

Súťaže riadené BFZ

Prípravka PMA2 – 6. kolo – dohrávka

18.3. 10.00 FA Bratislava – Iskra Petržalka  Šusták ml.

Prípravka PMB2 – 6. kolo – dohrávka

18.3. 11.30 FA Bratislava – Iskra Petržalka  Šusták ml.

Súťaže riadené ObFZ BA-V

Dorast SD4V – 17. kolo

18.3. 10.00 Most p/B – Ivanka p/D  Žilavý L., Vanek (AR1) za Křivana, Bogdáň (AR2) za Nemca

Priateľské stretnutie

19.3. 11.00 D. Lužná „B“ – Kaplna   Lacena, Hegedüš (HP D. Lužná)

 

Obsadenie R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto  25.–26.3. 2017 č. 16

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 15. kolo

25.3. 10.30 Krasňany – K. Ves  Koštrna, Bočák Jo., Straka M.; Vnuk

25.3. 15.00 FK Dúbravka – FA Bratislava  Harajbič, Vanek, Volek; Kunzo

26.3. 15.00 Malinovo – Jarovce  Křivan, Abrman, Kuzmová; Minarovič

26.3. 15.00 Danubia H. Šúr – Igram  Križko, Hegedüš, Lacena; Žilavý VL.

26.3. 15.00 Miloslavov – Ch. Grob  Kašper, Matúš, Barát; Lehuta

26.3. 15.00 N. Dedinka – NMŠK 1922  Knopp, Chalka, Dubravec; Koprla

St. žiaci SZM – 19.kolo

25.3. 9.30 Rusovce – Šamorín Hamuliakovo  Sopata

25.3. 10.30 Lamač – Scorpions  Kravárik, Vanek

25.3. 12.00 Domino „B“ – Most p/B  Slyško, Matúš

25.3. 12.30 Ivanka p/D – Vajnory  Rataj, Bogdáň

25.3. 14.00 MŠK Senec „B“ – Kráľová p/S  Lacena, Blaho

26.3. 9.00 Tomášov – Slovan „C“  Orlíková, Kravárik

26.3. 12.30 FK Dúbravka – PFA ŠTK Šamorín  Hucko, Hrješik

26.3. 14.00 Rača „B“ – N. Dedinka  Ťažký, Uram

Ml. žiaci MZM A – 15. kolo

25.3. 16.00 MŠK Senec „B“ – Domino „B“  Blaho

26.3. 9.30 Lamač – N. Dedinka  Hrješik

26.3. 10.00 Rusovce – Iskra Petržalka „B“  Kormaník

26.3. 10.00 Blatné – Kráľová p/S  Lacena

26.3. 12.30 Kalinkovo – Čataj  (R) za BFZ

26.3. 12.30 Jarovce – NMŠK 1922 „B“  Kormaník

Ml. žiaci MZM B – 15. kolo

25.3. 11.00 Hargašova Z. Bystrica – Šamorín Hamuliakovo  Nemec

25.3. 11.00 FK Dúbravka – Čunovo  Volek

25.3. 12.30 Rača „B“ – Vajnory  Žilavý L.

26.3. 10.00 Rovinka – PFA ŠTK Šamorín  Šusták st.

Súťaže riadené BFZ

Prípravka PMA1 – 16. kolo

23.3. 17.20 (ŠTVRTOK) K. Ves – FCA Petržalka  Malovec Ri.

25.3. 9.00 Slovan – Vrakuňa  Dobrovič

25.3. 9.00 D. N. Ves – D. Lužná  Malovec Ri.

25.3. 13.00 NMŠK 1922 – Rača  Pusztai

25.3. 14.30 Domino  –  MŠK Senec  Štepanovský   

Prípravka PMB1 – 16. kolo

23.3. 16.10 (ŠTVRTOK) K. Ves – FCA Petržalka  Ufnár

25.3. 10.00 Slovan „B“ – Vrakuňa  Dobrovič

25.3. 10.30 D. N. Ves – D. Lužná  Malovec Ro.

25.3. 12.00 NMŠK 1922 „B“ – Rača „B“  Pusztai

25.3. 14.30 Domino  –  MŠK Senec „B“  Stolárik 

Prípravka PMC – 16. kolo

23.3. 15.00 (ŠTVRTOK) K. Ves – FCA Petržalka  Ufnár

25.3. 11.00 Slovan „C“ – Vrakuňa  Dobrovič

25.3. 12.00 D. N. Ves – D. Lužná  Malovec Ri.

25.3. 11.00 NMŠK 1922 – Rača  Pusztai

25.3. 15.30 Domino –  MŠK Senec „C“  Šusták ml. 

Prípravka PMA2 – 14. kolo

25.3. 9.00 FA Lafranconi – Hargašova Z. Bystrica  Kurina

25.3. 9.00 K. Ves „B“ – Iskra Petržalka  Šafárik

25.3. 9.30 Ivanka p/D – N. Dedinka  Marczell

26.3. 11.00 FK Dúbravka – FC Malacky  Stolárik

26.3. 16.00 Domino „B“ – FA Bratislava  Šusták ml.

Prípravka PMB2 – 14. kolo

25.3. 10.15 FA Lafranconi – Hargašova Z. Bystrica  Kurina

25.3. 10.15 K. Ves „B“ – Iskra Petržalka  Šafárik

25.3. 11.00 Ivanka p/D – N. Dedinka  Marczell

26.3. 9.30 FK Dúbravka – FC Malacky Stolárik  

26.3. 16.00 Domino „B“ – FA Bratislava  Malovec Ro.

Súťaže riadené ObFZ BA-V

Dorast SD4V – 18. kolo

25.3. 14.15 Ivanka p/D – Z. Ves  Vány, Rataj, Bogdáň

26.3. 12.30 N. Dedinka – Doľany  Chalka, Dubravec, Knopp

26.3. 12.30 V. Leváre – Ekonóm  (R) za BFZ, (AR1) za BFZ

 

Prečítané: 43x