Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.10 zo dňa 08.09.2017
08.09.2017, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.10 zo dňa 08.09.2017

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.10 zo dňa 08.09.2017

SEKRETARIÁT:

OZNAMY:

Vážený klubový manažér, sekretár, tajomník,

dňa 7.9.2017 bola nasadená nová verzia ISSF kde sa mení veľmi dôležitá vec a to je spôsob výpočtu DPH pri odstupnom za transfer hráča.

ODTERAZ ZADÁVATE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V ČLÁNKU 37 RaPP ( http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne_znenie_od_28_6_2017 )

ISSF automaticky podľa toho či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie:

"Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky."

ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Upozorňuje na  registráciu nasledovných športových odborníkov: hlavný usporiadateľ, zdravotník, vedúci mužstva v ISSF pre FK v súťažiach S5A, S6A (s povinnosťou uvedenia v zápise o stretnutí) v termíne do 07. septembra 2017.

Postup ako funguje proces registrácie športových odborníkov nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici . Od aktuálneho súťažného ročníku je možné na zápise o stretnutí doplniť len osoby, ktoré sú registrované v systéme ISSF. Všetky voľné textové políčka sú odteraz obmedzené iba na výber z registrovaných osôb.

Je nutné aby každý FK zaregistroval hlavného usporiadateľa, zdravotníka, vedúceho mužstva (odporúčame aj ďalšie osoby: tréner, ...). V prípade, že FK nebude mať zaregistrovaného hlavného usporiadateľa, nebude možné uzatvoriť zápis o stretnutí. (Zdravotník: pod pojmom licencia rozumejte prosím akékoľvek zdravotné vzdelanie, ak  máte doktora, ten má svoju licenciu, resp. osobne číslo, ak máte nejakého zdravotníka, do Názov licencie uveďte “Diplom”, “Zdravotný kurz”, do čísla licencie uveďte samotné číslo, alebo mesiac a rok získania diplomu, ukončenia kurzu a podobne. Platnosť od je povinná, platnosť do NIE JE povinná.)

Upozorňuje na RS čl. 5:

  • O štarte hráča v najbližšej vyššej vekovej kategórii rozhodujú len FK (FO) a príslušný tréner (SP čl. 46), ktoré sú povinné vyžiadať si písomný súhlas rodičov (zákonných zástupcov) a súhlas príslušného telovýchovného lekára pre hráča, ktorý nedovŕšil ešte 18. rok veku. FK (FO) je povinný pred prvým štartom hráča, resp. do 48 hod. po prvom štarte hráča v stretnutí vo vyššej vekovej kategórii predložiť predmetné doklady ŠTK, ktorá ich zaeviduje a zverejní ich platnosť s menom hráča na webovej stránke. Pri nepredložení predmetných dokladov sa bude považovať štart hráča za neoprávnený a stretnutie bude kontumované. Hráč, ktorý dovŕšil 18. rok veku, tieto doklady už nepotrebuje. Celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii nesie FK (FO).

Schvaľuje zmenu termínu stretnutia S5A, 5. kolo ŠKO Miloslavov – ŠK Nová Dedinka hrá sa 14. 09. 2017 o 17:30 h., ihrisko ŠKO Miloslavov (umelé osvetlenie). Podľa RS čl. 3 uhradí MŠK Miloslavov poplatok 40,-EUR.

Schvaľuje zmenu termínu a hracej plochy:

S6A, 4. kolo FK Družstevník Blatné – SDM Domino „B“ hrá sa 24. 09. 2017 o 16:00 h., ihrisko Blatné,

S6A, 13. kolo SDM Domino „B“ - FK Družstevník Blatné hrá sa 28. 04. 2017 o 17:00 h., ihrisko Domino.

SDM Domino uhradí poplatok 30,- EUR podľa RS čl. 3.

Odstupuje na DK podnet (podaný prostredníctvom ISSF) MŠK Iskra Petržalka k stretnutiu S5A, 4. kola Krasňany - MŠK Iskra Petržalka.

Odstupuje na DK na základe správy DS ŠK Krasňany za neplnenie povinností US.

Odstupuje na KRaD rozhodcu Martina Křivana (S6A SDM Domino (B) – ŠK Tomášov (B) ) za nesprávnu identifikáciu hráča bez RP.

Upozorňuje FK Družstevník Blatné na dodržiavanie SP čl. 56 písmeno f.

Schválené štarty hráčov vo vyššej vekovej kategórii - vo vekovej kategórii seniorov (SP čl. 46), ktorí predložili súhlas zákonného zástupcu a telovýchovného lekára:

MŠK Senec:

Patrik Várady – lekárska prehliadka platná do 26. 1. 2018

Filip Rybanský – lekárska prehliadka platná do 8. 5. 2018

Matej Badinský – lekárska prehliadka platná do 3. 5. 2018

Dominik Špalek – lekárska prehliadka platná do 18. 5. 2018

Patrik Šušla – lekárska prehliadka platná do 8. 5. 2018

NMŠK Bratislava:

Pavol Kriš - lekárska prehliadka platná do 17. 07. 2018.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Schvaľuje dohodu:

MZM A 6.kolo FC Ružinov – FK Scorpions dňa 18.09.2017 o 15,30 hod. ihr. FC Ružinov.

MZM A 6.kolo MFK Rusovce – MŠK Kráľová pri Senci dňa 30.09.2017 o 11,00 hod. ihr. Rusovce.

MZM A 6.kolo FK Vajnory – PFA ŠTK Šamorín „B“ dňa 15.09.2017 o 10,00 hod. ihr. Vajnory (PFA ŠTK Šamorín uhratí poplatok (30,-€).

MZM A 8.kolo OŠK Chorvátsky Grob – FA FTVŠ UK dňa 01.10.2017 o 11,00 hod. ihr. Chorvátsky Grob.

Oznamuje:

Hráči nehrajúci na RP (SP čl. 43/3):

4.kolo SZM

Luca Gemainer – FC Petržalka „C“ – RP vo vyžiadaní

František Hlubík – FK Lamač - RP vo vyžiadaní

Marek Očenáš – FK Lamač - RP vo vyžiadaní

1.kolo SZM

David Klokner – FK Slovan Most pri Bratislave – RP vo vyžiadaní

František Hlubík – FK Lamač - RP vo vyžiadaní

Marek Očenáš – FK Lamač - RP vo vyžiadaní

3.kolo MZM A

Matúš Cibula – FC Ružinov – RP vo vyžiadaní

Tomáš Petocz – FC Ružinov - RP vo vyžiadaní

1.kolo MZM A

Peter Kubáň – FK Scorpions – RP vo vyžiadaní

Filip Žitňan – FK Scorpions – RP vo vyžiadaní

Milan Jakubík – FK Scorpions – RP vo vyžiadaní

Nicolas Mališ – FK Scorpions – RP vo vyžiadaní

4.kolo MZM B

Emma Jesenská – FC Petržalka „D“ – RP vo vyžiadaní

Ružena Hladká – FC Petržalka „D“ – RP vo vyžiadaní

1.kolo MZM B

Ján Nipča – FK Lamač – RP vo vyžiadaní

KOMISIA ROZHODCOV:

Oznamy:

KRaD upozorňuje delegované osoby:

- na dodržiavanie pokynov ohľadom štartov hráčov bez registračných preukazov, ktoré im boli prezentované na letnom seminári.

- na dodržiavanie pokynov ohľadom vypĺňania športových odborníkov, ktoré im boli prezentované na letnom seminári. Osoby, ktoré nie sú nahraté v systéme je potrebné uvádzať do záznamu R. Nie je možné, aby DS/PR uviedol lekára a v ZoS ani zmienka.

- príchod delegovaných osôb na súťažné stretnutia seniorov (S5A, S6A) je minimálne 45 minút pred UHČ.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

ABRMAN M.

nedostatočný popis štartu hráčov bez RP (S6A Ekonóm- Mariathal)

ŤAŽKÝ M.

Nevyznačený kapitán hosťujúceho družstva - SZM, Záhorská Bystrica - Petržalka „C“

VANEK A.

Pokiaľ z objektívnych dôvodov nie je možné uviesť do ZoS trénera ktoréhokoľvek z oddielov, je nutné uviesť jeho meno a dátum narodenia do záznamu rozhodcu - SZM, Lamač - Senec „B“

MALOVEC Richard

Nevyznačený kapitán domáceho oddielu. Takisto, Pokiaľ z objektívnych dôvodov nie je možné uviesť do ZoS trénera ktoréhokoľvek z oddielov, je nutné uviesť jeho meno a dátum narodenia do záznamu rozhodcu. Kontrola hráča, ktorý nastupuje bez RP musí byť v súlade s čl. 43 SP, čiže za účasti kapitánov a vedúcich oboch družstiev. MZM, Lamač - Petržalka „D“.

DOBROVIČ A.

Nedostatočný popis zranenia hráča v kolónke zranení hráči. MZM, Malinovo - Tomášov

ŽILAVÝ L.

chýba meno a dátum nar. vedúceho D (pmb2, Dúbravka - Miloslavov)

- neskorý príchod na stretnutie (S5A, Malinovo - DNV)

LEHUTA R.

chýba meno a dátum nar. lekára alebo zdravotníka (pma1, NMŠK - Rovinka)

ABRMAN M.

chýba meno a dátum nar. vedúceho D (pmc1, Lafranconi - Pezinok)

MARCZELL A.

chýba meno a dátum nar. lekára alebo zdravotníka (prsc, Ivanka - Tomášov)

MARCZELL A.

chýba meno a dátum nar. vedúceho H, chýba meno a dátum nar. lekára alebo zdravotníka (prsc, Hrubý Šúr - Nová Dedinka)

VANEK A.

chýba meno a dátum nar. vedúceho H (pma3, Rusovce - Domino)

Zmeny v adresári rozhodcov:

VILLALBA Xabier - tel. 0944 928 156

 

Zmeny v obsadení R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto  8.–14.9. 2017 č. 5

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 5. kolo

8.9. 18.30 (PIATOK) MŠK Senec – Vajnory „B“  Křivan (R) za Koštrnu, Kuzmová, Rataj (AR2) za Knoppa; Čižmár

9.9. 10.30 Krasňany – Jarovce  Knopp, Samko, Villalba; Pavlík R. (D) BFZ za Blechu

10.9. 16.30 D. N. Ves „B“ – Danubia H. Šúr  Bogdáň, Samko, Křivan; Likavský (D) za SFZ

10.9. 16.30 NMŠK 1922 – Malinovo  Abrman, Knopp, Rataj; Príkopa (D) za SFZ

10.9. 16.30 Ch. Grob – Iskra Petržalka  Chalka, Dúbravec, Vanek; Šuniar za (D)

14.9. 17.30 (STVRTOK) Miloslavov – N. Dedinka  Križko, Straka M., Gajdošík; Minarovič za (D) (Zmena dňa)

Seniori VI. Liga S6A – 2. kolo

9.9. 16.30 Domino „B“ – Kaplna  Vanek, Abrman, Bogdáň; Lônčík (D) za SFZ 

10.9. 16.30 Tomášov „B“ – FK Mariathal  Žilavý L., Ťažký, Križko za (AR2); Minarovič

St. žiaci SZM 5. kolo

9.9. 11.00 Kráľová p/S – PFA ŠTK Šamorín „B“  Lacena (R) za Kravárika

Ml. žiaci MZM B – 5. kolo

9.9. 11.30 Z. Bystrica – Domino „B“  Ťažký (R) za Šustáka

Súťaže riadené BFZ

Ml. dorast MD3R – U17 – Skupina „B“– 5. kolo

9.9. 13.30 Domino „A“ – Rača  Abrman, Bogdáň za ObFZ-m

Prípravka PMA1 – 2. kolo

9.9. 9.00 D. N. Ves – NMŠK 1922  Stolárik za (R)

9.9. 9.00 FA Lafranconi – Ivanka p/D  Křivan za (R)

9.9. 10.00 Rovinka – Vrakuňa  Šusták za (R)

9.9. 14.00 FKP Dúbravka – FC Malacky  Křivan za (R)

Prípravka PMB1 – 2. kolo

9.9. 10.15 D. N. Ves – NMŠK 1922  Stolárik za (R)

9.9. 10.15 FA Lafranconi – Ivanka p/D  Křivan za (R)

9.9. 11.30 Rovinka – Vrakuňa  Šusták za (R)

9.9. 14.00 FKP Dúbravka – FC Malacky  Stolárik za (R)

Prípravka PMC1 – 2. kolo

9.9. 11.30 D. N. Ves – NMŠK 1922  Stolárik za (R)

9.9. 11.30 FA Lafranconi – Ivanka p/D  Křivan za (R)

9.9. 13.00 Rovinka – Vrakuňa  Šusták za (R)

9.9. 15.00 FKP Dúbravka – FC Malacky  Křivan za (R)

Prípravka PMA2 – 2. kolo

9.9. 9.00 Vajnory – NMŠK 1922 „B“  Žilavý L. za (R)

9.9. 9.00 Z. Bystrica – FK Dúbravka  Ťažký za (R)

12.9. 17.00 (UTOROK) Miloslavov – Domino „B“  (R) (Zmena dňa)

Prípravka PMB2 – 2. kolo

9.9. 10.30 Vajnory „B“ – NMŠK 1922 „B“  Žilavý L. za (R)

9.9. 10.15 Z. Bystrica – FK Dúbravka  Ťažký za (R)

12.9. 18.00 (UTOROK) Miloslavov – Domino „B“  (R) (Zmena dňa)

Prípravka PMC2 – 2. kolo

10.9. 11.00 Bernolákovo – Rohožník  Gajdošík za (R)

Prípravka PMA3 – 2. kolo

9.9. 9.30 Lamač – Jarovce  Rataj za (R)

Súťaže riadené ObFZ BA-V

Dorast SD4V – 3. kolo

10.9. 13.30 Bernolákovo – Častá  Žilavý L., Samko, Gajdošík (Zmena UHČ)

10.9. 11.00 Ekonóm – Láb  Straka M., Križko (Zmena miesta stretnutia HP Ekonóm a UHČ)

Obsadenie R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto  12.–21.9. 2017 č. 6

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 5. kolo – dohrávka 

14.9. 17.30 (STVRTOK) Miloslavov – N. Dedinka  Križko, Straka M., Gajdošík; Minarovič

Seniori V. liga S5A – 6. kolo

16.9. 16.00 Vajnory „B“ – Krasňany  Chalka, Villalba, Samko; (D)

17.9. 16.00 N. Dedinka – Iskra Petržalka  Kuzmová, Dobrovič, Kravárik; Vnuk

17.9. 16.00 Jarovce – Ch. Grob  (R), Gajdošík, Šusták; (D)                   

17.9. 16.00 Igram – MŠK Senec  Křivan, Bočák, Knopp; (D)                     

17.9. 16.00 Malinovo – FK Dúbravka  (R), Vanek, Žilavý L.; (D)                             

17.9. 16.00 Danubia H. Šúr – NMŠK 1922  (R), Križko, Uram; (D)

17.9. 16.00 Miloslavov – D. N. Ves „B“  Koštrna, Rataj, Stolárik; Žilavý VL.

Seniori VI. Liga S6A – 3. kolo

17.9. 14.00 FK Mariathal – Hamuliakovo  Abrman, Malovec Ri., (AR2); (D)

17.9. 16.00 Kaplna – Tomášov „B“  Samko (R) za BFZ, Straka M., (AR2); Minarovič

17.9. 16.00 Čataj – Domino „B“  Chalka, Malovec Ro., (AR2); Lehuta

17.9. 16.00 Blatné – FK The Dragons  Ťažký, Sopata, Ufnár; Koprla

17.9. 16.00 Ekonóm – Z. Bystrica  Lacena, Šafárik; (AR2); (D)

St. žiaci SZM – 2. kolo – dohrávky

12.9. 17.00 (UTOROK Most p/B – FK Dúbravka  Chalka

13.9. 18.00 (STREDA) Kalinkovo – Jarovce  Šusták

St. žiaci SZM – 3. kolo – dohrávka

19.9. 17.30 (UTOROK) Ivanka p/D – Jarovce  Ertel

St. žiaci SZM – 4. kolo – dohrávka

13.9. 18.00 (STREDA) PFA ŠTK Šamorín „B“ – Ivanka p/D  Kuzmová

St. žiaci SZM - 6. kolo

16.9. 9.30 Ružinov – Kalinkovo  Abrman

16.9. 10.00 PFA ŠTK Šamorín „B“ – N. Dedinka  Bočák Jo.

16.9. 10.00 MŠK Senec „C“ – Ivanka p/D  Lacena (HP Čataj)

16.9. 10.45 Lamač – FC Petržalka „C“  Ťažký

16.9. 11.30 Z. Bystrica – Rusovce  Šusták

17.9. 10.00 Malinovo – FK Dúbravka  Kuzmová

17.9. 10.00 MŠK Senec „B“ – NMŠK 1922 „B“  Lacena

17.9. 11.00 Most p/B – Kráľová p/S  Marczell

St. žiaci SZM - 17. kolo

20.9. 16.00  (STREDA) Kráľová p/S – Kalinkovo  Marczell

20.9. 16.00  (STREDA) N. Dedinka – Rusovce  Bogdáň, Šusták

20.9. 16.00  (STREDA) Jarovce – FK Dúbravka  Abrman, Uram

20.9. 16.00  (STREDA) PFA ŠTK Šamorín „B“ –  FC Petržalka „C“  Chalka, Šafárik

20.9. 16.00  (STREDA) Most p/B – NMŠK 1922 „B“  Straka M., Štepanovský

20.9. 16.00  (STREDA) MŠK Senec „C“ –  MŠK Senec „B“  Dubravec

20.9. 16.00  (STREDA) Ružinov – Lamač  Kravárik, Malovec Ri.

20.9. 16.00  (STREDA) Z. Bystrica – Malinovo  Vanek, Ufnár

Ml. žiaci MZM A – 2. kolo – dohrávka

19.9. 17.00 (UTOROK) Rusovce – FK Dúbravka „B“  Rataj

Ml. žiaci MZM A – 3. kolo – dohrávka

13.9. 18.00 (STREDA) PFA ŠTK Šamorín „B“ – Rusovce  Marczell

14.9  18.00 (ŠTVRTOK) FK Dúbravka „B“ – Ivanka p/D  Vanek

20.9. 17.30 (STREDA) FA Lafranconi – Malinovo  Stolárik

Ml. žiaci MZM A – 4. kolo – dohrávka

11.9. 15.30 (PONDELOK) Vajnory „B“ – Ružinov  Gajdošík

Ml. žiaci MZM A - 6. kolo

15.9. 10.00 (PIATOK) Vajnory „B“ –  PFA ŠTK Šamorín „B“  Straka M.

16.9. 11.00 Ch. Grob – FK Dúbravka „B“  Šusták

16.9. 12.30 Ivanka p/D – Tomášov  Marczell

17.9. 11.45 NMŠK 1922 „B“ – FA Lafranconi  Samko (R) za BFZ

18.9. 15.30 (PONDELOK) Ružinov – Scorpions  Vanek

Ml. žiaci MZM B – 2. kolo – dohrávka

21.9. 17.00 (ŠTVRTOK) FK Dúbravka – Jarovce  Abrman

Ml. žiaci MZM B – 3. kolo – dohrávka

21.9. 17.30 (ŠTVRTOK) Čunovo – Lamač  Kuzmová

Ml. žiaci MZM B – 6. kolo

16.9. 9.30 FK Dúbravka – MŠK Senec „B“  Kravárik 

16.9. 10.30 Jarovce – FC Petržalka „D“  Lehuta

17.9. 9.30 Sv. Jur „D“ – Rovinka  Žilavý L.

17.9. 9.30 Lamač – Z. Bystrica  Rataj

17.9. 14.00 Miloslavov – Čunovo  Stolárik

17.9. 15.00 Domino „B“ – Vajnory  (R)

Súťaže riadené BFZ

Ml. dorast MD3R – U17 – Skupina „B“– 6. kolo

17.9. 13.30 MŠK Senec – Vrakuňa  Bočák Jo., Knopp, Křivan za ObFZ-m (HP Igram)

Prípravka PMA1 – 1. kolo – dohrávka

19.9. 16.00 (UTOROK) CFK Pezinok – FKP Dúbravka  (R) za ObFZ-v

Prípravka PMA1 – 11. kolo

12.9. 16.00 (UTOROK) CFK Pezinok – PŠC Pezinok  (R) za ObFZ-v

12.9. 18.00 (UTOROK) Rača – NMŠK 1922  Tanglmayer

12.9. 18.00 (UTOROK) FKP Dúbravka – MŠK Senec  Stolárik

12.9. 18.00 (UTOROK) D. Lužná – Ivanka p/D  Marczell

12.9. 18.00 (UTOROK) Rovinka – FA Lafranconi  Randa

12.9. 18.00 (UTOROK) D. N. Ves – FC ŠTK Šamorín  Šafárik

13.9. 18.00 (STREDA) FC Malacky – Vrakuňa  (R) za ObFZ-v

Prípravka PMA1 – 3. kolo

16.9. 8.45 Ivanka p/D – PŠC Pezinok  Marczell

16.9. 9.00 Rača – FKP Dúbravka  Šafárik

16.9. 9.30 FC Malacky – D. Lužná  (R) za ObFZ-v

16.9. 10.30 MŠK Senec – FA Lafranconi  (R)

16.9. 11.00 CFK Pezinok – Rovinka  (R) za ObFZ-v

16.9. 11.30 Vrakuňa – D. N. Ves  Malovec Ro.

17.9. 13.00 NMŠK 1922 – FC ŠTK Šamorín  Gajdošík

Prípravka PMA1 – 4. kolo - predohrávka 

17.9. 10.00 D. Lužná – Rača  Bočák Jo.

Prípravka PMB1 – 1. kolo – dohrávka

19.9. 17.15 (UTOROK) CFK Pezinok – FKP Dúbravka  (R) za ObFZ-v

Prípravka PMB1 – 11. kolo

12.9. 17.15 (UTOROK) CFK Pezinok – PŠC Pezinok  (R) za ObFZ-v

12.9. 17.00 (UTOROK) Rača – NMŠK 1922  Tanglmayer

12.9. 17.00 (UTOROK) FKP Dúbravka – MŠK Senec  Stolárik

12.9. 17.00 (UTOROK) D. Lužná – Ivanka p/D  Marczell

12.9. 17.00 (UTOROK) Rovinka – FA Lafranconi  Randa

12.9. 17.00 (UTOROK) D. N. Ves – FC ŠTK Šamorín  Šafárik

13.9. 18.00 (STREDA) FC Malacky – Vrakuňa  (R) za ObFZ-v

Prípravka PMB1 – 3. kolo

16.9. 9.45 Ivanka p/D – PŠC Pezinok  Marczell

16.9. 10.15 Rača – FKP Dúbravka  Šafárik

16.9. 9.30 FC Malacky – D. Lužná  (R) za ObFZ-v

16.9. 12.00 MŠK Senec – FA Lafranconi  (R)

16.9. 12.15 CFK Pezinok – Rovinka  (R) za ObFZ-v

16.9. 10.15 Vrakuňa – D. N. Ves  Malovec Ro.

17.9. 12.00 NMŠK 1922 – FC ŠTK Šamorín  Gajdošík

Prípravka PMC1 – 1. kolo – dohrávka

14.9. 17.30 (ŠTVRTOK) Vrakuňa – D. Lužná  Malovec Ri.

19.9. 18.30 (UTOROK) CFK Pezinok – FKP Dúbravka  (R) za ObFZ-v

Prípravka PMC1 – 11. kolo

12.9. 18.30 (UTOROK) CFK Pezinok – PŠC Pezinok  (R) za ObFZ-v

12.9. 16.00 (UTOROK) Rača – NMŠK 1922  Tanglmayer

12.9. 16.00 (UTOROK) FKP Dúbravka – MŠK Senec  Stolárik

12.9. 16.00 (UTOROK) D. Lužná – Ivanka p/D  Marczell

12.9. 16.00 (UTOROK) Rovinka – FA Lafranconi  Randa

12.9. 16.00 (UTOROK) D. N. Ves – FC ŠTK Šamorín  Šafárik

13.9. 16.00 (STREDA) FC Malacky – Vrakuňa  (R) za ObFZ-v

Prípravka PMC1 – 3. kolo

16.9. 10.45 Ivanka p/D – PŠC Pezinok  Marczell

16.9. 11.30 Rača – FKP Dúbravka Šafárik

16.9. 11.30 FC Malacky – D. Lužná  (R) za ObFZ-v

16.9. 13.00 MŠK Senec – FA Lafranconi  (R)

16.9. 13.30 CFK Pezinok – Rovinka  (R) za ObFZ-v

16.9. 9.00 Vrakuňa – D. N. Ves  Malovec Ro.

17.9. 11.00 NMŠK 1922 – FC ŠTK Šamorín  Gajdošík

Prípravka PMA2 – 2. kolo – dohrávky

12.9. 17.00 (UTOROK) Miloslavov – Domino „B“  (R)

14.9. 16.00 (ŠTVRTOK) Inter „B“ – Iskra Petržalka  Šafárik

Prípravka PMA2 – 3. kolo

16.9. 9.00 Iskra Petržalka – Vajnory  Kurina

16.9. 10.00 NMŠK 1922 „B“ – Miloslavov  Ufnár

17.9. 11.00 FK Dúbravka – Inter „B“  Sopata

18.9. 17.00 (PONDELOK) Domino „B“ – Z. Bystrica  Uram

Prípravka PMA2 – 4. kolo – predohrávka

21.9. 16.00 (ŠTVRTOK) Inter „B“ – Domino „B“  Stolárik

Prípravka PMB2 – 2. kolo – dohrávky

12.9. 18.00 (UTOROK) Miloslavov – Domino „B“  (R)

14.9. 17.00 (ŠTVRTOK) Inter „B“ – Iskra Petržalka  Šafárik

Prípravka PMB2 – 3. kolo

16.9. 9.00 Iskra Petržalka – Vajnory „B“  Uram

16.9. 11.00 NMŠK 1922 „B“ – Miloslavov  Ufnár

17.9. 12.15 FK Dúbravka – Inter „B“  Sopata

18.9. 16.00 (PONDELOK) Domino „B“ – Z. Bystrica  Malovec Ri.

Prípravka PMB2 – 4. kolo – predohrávka

21.9. 17.00 (ŠTVRTOK) Inter „B“ – Domino „B“  Stolárik

Prípravka PMC2 – 3. kolo

16.9. 9.00 N. Dedinka – Bernolákovo  Križko

16.9. 12.00 Rohožník – Kalinkovo  (R) za ObFZ-v

16.9. 16.15 Scorpions – Báhoň  Kurina

17.9. 10.30 Stupava – Malinovo  (R) za ObFZ-v

Prípravka PMC2 – 4. kolo – predohrávka

21.9. 17.30 (ŠTVRTOK) Inter „B“ – Stupava  Straka M.

Prípravka PMA3 – 1. kolo – dohrávka

19.9. 17.30 (UTOROK) Lamač – FC ŠTK Šamorín „B“  (R)

Prípravka PMA3 – 3. kolo

14.9. 17.30 (ŠTVRTOK) Vrakuňa – Lamač  Sopata

16.9. 10.00 FK Mariathal – Domino „C“  (R)

16.9. 15.00 Scorpions – Čunovo  Kurina

17.9. 10.00 Jarovce – FC ŠTK Šamorín „B“  (R)

17.9. 10.00 Rusovce – FC Petržalka „B“  (R)

Súťaže riadené ObFZ BA-V

Dorast SD4V – 1. kolo - dohrávka

15.9. 14.00 (PIATOK) N. Dedinka – CFK Pezinok  Gajdošík, Kravárik, Vanek

Dorast SD4V – 4. kolo

16.9. 10.00 N. Dedinka – Láb  Knopp, Chalka, Križko

17.9. 13.30 CFK Pezinok – Rovinka  (R) za BFZ, (AR1) za BFZ

17.9. 13.30 Ekonóm – Kráľová p/S  Lacena, Šafárik

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U. č. 16: Róbert Vӧrӧs 1245095 (FK Dúbravka, S5A), od 03.9.2017.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U. č. 17: ŠK Nová Dedinka, (S5A). DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, Zápisu o stretnutí a písomného vyjadrenia klubu / U.č.14 / k obliatiu trénera D divákom H v stretnutí FK ŠK Danubia Hrubý Šúr – ŠK Nová Dedinka, ukladá klubu ŠK Nová Dedinka finančnú pokutu (50.-€), podľa čl.12 DP. Za prerokovanie zaplatí klub (10.-€). 

U. č. 18: Odstúpený podnet klubu MŠK Petržalka, ktorý bol adresovaný ŠTK.   DK berie podnet na vedomie, bez prijatia disciplinárnych opatrení. Správa delegáta zo stretnutia a ďalšie známe okolnosti prípadu neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu OBFZ BA-mesto, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 260x